istorie

Cursul "Didactica istoriei" ca disciplină pedagogică şi o didactică particulară a învăţământului istoric preuniversitar are menirea de a finaliza pregătirea teoretică şi practică a viitorilor specialişti la ciclul disciplinelor psihologo-pedagogice, formîndu-le orientări şi abilităţi practice în selectarea şi utilizarea tehnologiilor didactice moderne, iniţiindu-le în problematica didacticii învăţământului istoric preuniversitar, cursul fiind un îndrumar teoretic în rezolvarea situaţiilor practice, proiectarea activităţilor didactice curriculare şi extracurriculare.

Acest curs are scopul de a familiariza studenţii cu principalele noţiuni specifice domeniului arheologiei, precum şi cu metodele moderne de cercetare utilizate de această ştiinţă. De asemenea,  își propune de a reconstitui, în baza izvoarelor arheologice şi a altor categorii de izvoare, evoluţia culturii materiale şi spirituale a comunităţilor umane din Europa pe parcursul preistoriei şi protoistoriei.

Cursul reprezinta partea a II a cursului ”Istoria Românilor”, epoca medievală, destinat studențiilor anului I, facultatea de Istorie și Filosofie, și include segmentul cronologic de la începutul secolului al XVI-lea - mijlocul secolului al XVIII-lea.

Disciplina Istoria veche a spaţiului românesc urmăreşte scopul de forma şi/sau dezvolta competenţele profesionale ale specialistului în domeniul istoriei prin cunoaşterea principalelor evenimente şi procese istorice care au avut loc în spaţiul de la nord de Balcani, începând cu preistoria şi până în secolul VIII p. Chr.

Disciplină istorică auxiliară ce are drept obiect de studiu caracteristica internă a actelor. 

Disciplina „Sisteme de periodizare și cronologie în arheologie” este...

Cursul Teorii și practici postmoderne prezintă studenților o imagine de ansamblu asupra teoriilor și conceptelor postmoderne cu aplicarea critică și comparativă a acestora în procesul de studiere/înțelegere a societății contemporane, cât și construirea unei platforme teoretice și metodologice pentru realizarea cercetărilor curente în domeniu. Fiecare subiect al cursului are două componente: teoretic şi practic. Studiul teoriilor postmoderne va fi amplificat prin elaborări de proiecte de cercetare, iar discuțiile de ordin teoretic vor fi urmate de analiza unor studii de caz. La absolvirea acestui curs studenții vor obține cunoștințe teoretice și abilități metodologice pentru discutarea și înțelegerea fenomenelor culturale, sociale și politice din perspectiva teoriilor postmoderne și interconexiunii acestora raportate la cercetările recente în domeniu.