llsFacultatea Limbi şi Literaturi Străine, fondată în 1964, pregăteşte specialişti de înaltă calificare, apţi de a activa în domeniile: edu­caţional, ştiinţific, cultural, precum şi în alte domenii ale economiei naţionale. În prezent la facultate îşi fac studiile circa 1000 de studenţi.

Disciplina Didactica limbii engleze are un rol decisiv în pregătirea specialiştilor. Drept scop primordial al disciplinei serveşte familiarizarea studenţilor în cadrul orelor de curs atât cu evoluţia metodelor de dezvoltare a predării unei limbi străine, documentele de referinţă, abordările şi tehnicele de predare a competenţilor comunicative, pragmatice şi lingvistice a activităţile comunicative de receptare şi de producere şi evaluare. În cadrul seminarelor studenţii vor practica predarea unor secvenţe concentrate asupra activităţilor de vorbire, ceea ce le va forma deprinderi de predare absolut necesare înainte de a merge la practica didactică la limba engleză. Studenţii vor primi indicaţii şi vor elabora proiecte didactice a lecţiilor, vor asista la lecţii şi vor completa fişe de observare a lor.

Cursul va dezvolta competenţelor de scriere analitică a lucrărilor ştiinţifice în general şi a lucrărilor în lingvistică şi metodologia predării limbilor străine în special, scrierea articolelor ştiinţifice. Studenţii vor practica în scrierea eseurilor şi a tezelor academice în cadrul cărora vor demonstra abilităţi de evaluare analitică şi critică a materialului studiat, de expunere obiectivă şi contrastivă a opiniilor savanţilor, care aparţin diferitor şcoli lingvistice.

 

Disciplina Hermeneutica textului literar englez este un curs practic care reprezintă o parte integrală a cursului general de teorie a hermeneuticii, la fel ca şi cursul aplicativ de hermeneutica textului literar englez,  indispensabil pentru instruirea specialiştilor în ştiinţele educației.

Disciplina dată prevede studierea şi familiarizarea cuştiinţa generală a interpretării textului prozaic, folcloric, poetic. În cadrul disciplinei se studiază: Analiza complexă efectuată pe baza unor texte originale  elaborate pentru semestrul VII, Licenţa. Critica interpretativă, comprehensiunea, interpretarea şi evaluarea. Hermeneutica inferioară, înţelegerea semnificaţiei textului literar, lectura analitică, decodajul semiologic, denotaţia şi conotaţia, discernarea structurii logico-gramaticale, plasarea în spaţiu şi timp, mijloace de caracterizare a personajelor etc. Interpretarea socioculturală. Contextul vertical. Hermeneutica superioară.

Elemente de analiză la nivel pretextual, intertextual, intratextual şi metatextual. Intertextualitate intrinzică şi extrinzică.

Elemente de analiză a conţinutului textului literar şi analiza contextului socio-cultural al producerii ei.

Cursul de semiotica generala si aplicata prevede formarea competentelor de comunicare si decodare a semnelor ca unitati componente ale diferitelor sisteme de comunicare  moderna: verbale, non verbale, sincfretice, in cele 3 dimensiuni ale existentei umane- corp, gandire. Cultura. Acest proces presupune un parcurs didactic complex de asimilare si administrare a diferitor tipuri de semne (semnal, simptom, icon, index, simbol, nume etc.), limbajului verbal acordandu-i-se prioritate. Demersul epistemologic se va  realiza cu trecere de la semiotica generala la cea particulara ,apoi spre cea aplicata, fapt ce permite o structurare asemanatoare a acestui curs.

Dimensiuena praxiologica actualizata in cadrul seminarelor presupune o conlucrare in echipa la studiile de caz semiotic (decodarea limbajelor din kinezica, proxemica sau din semiotica publicitatii etc.) Sau  la prezentarea lucrului individual (rapoarte, ppt etc.)

Cursul este destinat studentilor anului i de la programele de master in comunicare multilingva, management intercultural si limbaje de afaceri si de la cel de  studii franceze de la usm si poate fi sustinut in limba romana si franceza.