litere

Cursul este destinat masteranzilor înscrişi în programul "Literatura română în context european".

Cursul opţional „Metodologia proiectării didactice” este destinat studenţilor Facultăţii de Litere și abordează o problematică de actualitate în domeniul pedagogic. Noutatea cursului constă în faptul că se propune o implementare a metodologiei de asigurare a calităţii procesului educaţional la disciplina limba și literatura română în școală. Elaborarea cursului a avut ca punct de plecare Curricumul modernizat din 2010, Ghidul de implementare a Curriculum-ului și Scrisoarea metodică (anul de studii 2012-2013). Scopul propus este de a-i orienta pe studenți în aplicarea reformelor de ultimă oră: organizarea învățării din perspectiva educației centrate pe elev; formarea abilităților de elaborare corectă a planificărilor de lungă și scurtă durată; utilizarea diverselor strategii didactice axate pe formarea competențelor; evaluarea compentențelor ș.a.

Orele practice sunt prevăzute pentru însuşirea tehnicilor de alcătuire a planificărilor, punându-se accentul pe unitățile de învățare, unitățile de conținut, activități de predare/învățare/evaluare, realizarea competențelor puse drept scop. Aplicaţiile practice se vor materializa în elaborarea, pe etape, a planificărilor de lungă/scurtă durată, pe unitate de învățare, ateliere ș.a.