Disciplina ,,Categoriilor fundamentale ale dreptului” va contribui la formarea unei baze de cunoştinţe fundamentale şi în acelaşi timp elementare, dar absolut necesare în studiul şi cunoaşterea  dreptului. Considerăm că studierea aprofundată a fenomenului juridic este de neconceput fără a cunoaşte noţiunile, categoriile şi conceptele  de bază ale dreptului.

                 În condiţiile constituirii statului de drept, integrării europene a Republicii Moldova membrii societăţii civile sunt  chemaţi nu numai să posede cunoştinţe temeinice din domeniul dreptului, cît şi să le utilizeze în viaţa cotidiană. De aici, rezultă şi necesitatea studierii ,,Categoriilor fundamentale ale dreptului” ca disciplină de studiu.

DREPT INFORMATIONAL

Disciplina Dreptul Informaţional al Republicii Moldova studiază aspectele legale implicate de utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informaţionale în toate domeniile vieţii sociale. Actualmente informaţia reprezintă unul din cele mai importante resurse ale persoanelor, societăţii, statului, care îşi efectuează activitatea în baza operaţiunilor de colectare, înregistrare, procesare, stocare şi transmitere a informaţiei. Organele de stat, persoanele juridice şi cele fizice crează şi exploatează diverse sisteme informatice. În baza tehnicilor de calcul şi mijloacelor de telecomunicaţii contemporane se elaborează şi implementează sisteme informaţionale automatizate de stat ce procesează date cu caracter personal, economic, financiar-bancar, fiscal etc. Au căpătat răspândire sisteme, gestionate de persoane fizice şi juridice, care permit conectarea şi accesul la sisteme informatice internaţionale.

Prof. Lupaşcu Zinaida

Disciplina Istoria dreptului românesc studiază apariţia şi evoluţia instituţiilor juridice naţionale pe parcursul istoriei, urmând principalele etape de dezvoltare a dreptului naţional. Predată la anul întâi de studiu la Universitate, Istoria dreptului românesc oferă numeroase materiale studenţilor pentru a înţelege principalele noţiuni juridice, pentru a le aborda sub diferite unghiuri de vedere, din perspectiva pluri-, interdisciplinarităţii şi complexităţii fenomenelor sociale.

Cursul de  Logică Juridică are menirea de a asigura temeiurile introductive în teoria şi practica logicii juridice. Cursul dat include manifestări ale celor mai generale forme ale gândirii logice din cadrul dreptului, legități ale gândirii în teoria și practica juridică, precum și fundamentele raționalității acțiunii umane. Cunoştinţele obţinute de către studenţi, în urma însușirii acestei discipline, vor constitui un instrument util în analiza raţionamentelor juridice şi structurilor normative, în studiul teoretic şi aplicarea practică a dreptului.

Rolul cursului de Logică juridică în formarea profesională a specialistului este unul considerabil, dat fiind faptul că el contribuie nemijlocit la formarea culturii logice a acestuia, la asimilarea de noi cunoştinţe, noi informaţii pentru aplicarea lor în practică, şi beneînţeles, pentru integrarea în relaţiile sociale.