Etica profesională / Профессиональная этика
Discipline opționale la toate facultățile

Этот курс Профессиональной этики предлагает введение в концепцию ценностей, морали, а также культурных убеждений и воспитания во всех сферах бизнеса, от прав потребителей до корпоративной социальной ответственности. Решения, принимаемые начальниками смен или президентами корпораций, могут затрагивать тысячи людей или целые сообщества. Сегодня потребители ожидают и требуют целостности, честности и прозрачности на всех уровнях своего окружения. Понимание этих ожиданий является ключом к передаче основных ценностей и поведения не только сотрудникам, но и обществу в целом.

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale, Anul 2
Discipline opționale la toate facultățile

Cursul „Cultura comunicării interpersonale și organizaționale” este un curs teoretic, dar cu numeroase aplicaţii practice, care abordează fenomenul comunicării în general, şi pe cel al comunicării interpersonale și organizaționale în particular, din multiple perspective: socială, culturală, psihologică.

Acest curs este unul interuniversitar la alegere, axat preponderent pe formarea și adaptarea unui complex comunicațional eficient în diverse tipuri de relații sociale.

Psihologia vârstelor (alte facultăți, Frecvența Redusă) Mocanu Viorica
Discipline opționale la toate facultățile

Disciplina Psihologia vârstelor face parte din pachetul de discipline din cadrul modulului psihopedagogic și constituie temelia cunoștințelor despre problematica psihologiei umane, familiarizând studenții cu particularitățile specifice de vârstă ale formabililor cu care tinerii specilaști ulterior vor interacționa.

Psihologie (alte facultăți, Frecvență Redusă) Mocanu Viorica
Discipline opționale la toate facultățile

Conținutul acestei discipline va ajuta viitorii specilaiști în identificarea particularităților psihice individuale, definirea problemelor de natură psihologică cu potențial de risc social, elaborarea soluțiilor creative în contextul situațiilor concrete etc.

Arta Conversației
Discipline opționale la toate facultățile

Ora opţională Arta Conversației, dirijată în mod opțional, va oferi posibilităţi discipolilor de a se manifesta, provocîndu-i şi încurajîndu-i în diverse discuţii, va forma competenţa comunicării, va facilita şi însuşirea celorlalte discipline.

În primul rând, vom distinge între comunicare și conversație. Comunicarea poate să fie de mai multe tipuri, în funcție de scopul pe care urmărește să îl îndeplinească. De pildă, există situații în care ai nevoie de o informație sau în care vrei să faci un anunț. În cazul conversației, vorbim despre o comunicare bilaterală, în care transmiți idei și folosești ascultarea activă.

De altfel, arta conversației implică toate cele trei niveluri de comunicare: verbală (unde cuvintele joacă un rol important), nonverbală (realizată prin gesturi, mimică, limbajul corpului) și paraverbală (ritm, intonație, pauze în discurs). Pentru a purta o conversație autentică, trebuie să stăpânești toate aceste aspecte și, totodată, să le observi la interlocutorul tău.

Tehnologii Informaționale de Comunicare
Discipline opționale la toate facultățile

Disiplina este destinată pentru studierea și utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare la deferite facultăți pentru ciclul I (licență), anul 1.  

Filosofie
Discipline opționale la toate facultățile

Cursul de Filosofie (cu predare in limba română) este destinat studenților de la alte facultați, in calitate de disciplina umanistică și presupune o introducere în istoria filosofiei precum și o analiză a problemelor filosofice generale. Cursul dezvăluie subiectul filosofiei, conținutul și funcțiile sale esențiale, elucidează rolul și semnificația filosofiei în activitățile cotidiene. Unul din obiectivele centrale ale acestui curs este dezvoltarea gândirii critice și expunerea propriilor viziuni. Beneficiarii cursului sunt studenții anului I ai USM.

Philosophy (english)
Discipline opționale la toate facultățile

This course of Philosophy aims to develop students' general philosophical consciousness, by introducing them into historical, conceptual and problematic situations from the evolution’s perspective of human thinking. The course was designed to higher education formative requirements, in line with the European standards imposed by the Bologna Process. The curriculum combines historical and systematic aspects, naturally following the internal logic of philosophy, thus pursuing the historical evolution of philosophical thinking. The philosophy course is a comprehensive and methodological basis for the theoretical and practical study of the evolution of socio-human disciplines.

ISTORIA CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI EUROPENE - C. GHERASIM
Discipline opționale la toate facultățile

Cursul universitar Istoria culturii și civilizației europene este destinat studenţilor de la facultățile cu profil umanistic, de științe politice, sociale și ale comunicării şi are drept scop de bază formarea unei concepţii ştiinţifice despre importanţa şi semnificaţia culturii și civilizației europene. De asemenea, cursul orientează spre formarea unei viziuni asupra principalelor coordonate ale culturii europene şi al specificului evoluţiei sale în raport cu alte civilizații.

Философия для не философских специальностей
Discipline opționale la toate facultățile

Курс основ философии является необходимым, в рамках подготовки студентов, изучающих современные науки. Предмет изучения большинства наук, а также особенности методов современной науки, происходят, а, в большинстве случаев, прямо проистекают из логики, философии познания, методологии, онтологии и др. философских дисциплин.

Основная цель данного курса формирование знаний, умений и навыков, основанных на ясном понимании логических принципов и законов и на применении научной методологии, принципы которой полностью представлены в данном курсе. 

Основное содержание курса направлено на выработку у слушателей четких представлений о способах решения исследовательских задач, сформулированных в научных терминах. А также на выработку способности выявления нарушения законов научной методологии, как в речевых актах (обсуждениях, дискуссиях, выступлениях), так и в различных исследованиях.

Курс основан на исследованиях в данной области отечественных и зарубежных авторов.

 

Practica pedagogică la modulul psihopedagogic (alte facultăți - științe reale)
Discipline opționale la toate facultățile

Stagiile de practică constituie o etapă importantă în formarea profesională iniţială în domeniul
educaţional şi asigură realizarea principiilor fundamentale ale procesului de formare profesională şi
dinamica procesului de însuşire a comportamentului profesional.

Stagiile imprimă funcţionalitate şi valoare aplicativă cunoştinţelor şi abilităţilor formate pe
parcursul anilor de studii. Ca parte integrantă a procesului educaţional, reprezintă un segment de
interferenţă dintre procesul de studii şi activitatea profesională. 

Practica pedagogică la modulul psihopedagogic (alte facultăți - științe umanistice)
Discipline opționale la toate facultățile

Stagiile de practică constituie o etapă importantă în formarea profesională iniţială în domeniul
educaţional şi asigură realizarea principiilor fundamentale ale procesului de formare profesională şi
dinamica procesului de însuşire a comportamentului profesional.
Stagiile imprimă funcţionalitate şi valoare aplicativă cunoştinţelor şi abilităţilor formate pe
parcursul anilor de studii. Ca parte integrantă a procesului educaţional, reprezintă un segment de
interferenţă dintre procesul de studii şi activitatea profesională.

Istoria culturii și civilizației europene
Discipline opționale la toate facultățile

Cursul universitar Istoria culturii și civilizației europene este destinat studenţilor de la facultățile cu profil umanistic, de științe politice, sociale și ale comunicării, anul I şi are drept scop de bază formarea unei concepţii ştiinţifice despre importanţa şi semnificaţia culturii și civilizației europene. De asemenea, cursul orientează spre formarea unei viziuni asupra principalelor coordonate ale culturii europene şi al specificului evoluţiei sale în raport cu alte civilizații.

Educație complementară (IFR - alte facultăți)
Discipline opționale la toate facultățile

Interdependența dintre educația formală, nonformală şi informală este relevată prin conţinuturile disciplinei Educaţia complementară, care reliefează interacţiunea acestor forme ale educaţiei ce nu sunt reciproc excluse, dar interacţionează şi se completează reciproc. De regulă, educaţia nonformală se află într-un raport de complementaritate cu educaţia formală.  Raportul dintre educaţia nonformală şi cea formală este unul de complementaritate, atât sub aspectul conţinutului, cât şi în ceea ce priveşteformele şi modalităţile de realizare.

Educaţia nonformală valorifică activitatea de instruire și educație organizată în afara sistemului de învăţământ, dar şi în interiorul acestuia sub îndrumarea unor cadre didactice specializate în proiectarea unor acţiuni educaţionale, care asigură realizarea corelaţiei
subiect/educator – obiect/educat la niveluri de flexibilitate complementare în raport cu resursele pedagogice formale.

Disciplina Educaţia complementară contribuie la formarea specialistului în domeniul educaţional, ceea ce implică, pe de o parte, cunoaşterea tipului uman solicitat de societatea contemporană - personalitate cu spirit de iniţiativă, capabilă de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajarea pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale asumate, şi modalităţile de dezvoltare a ei – în contextul formal-nonformal-informal, pe de altă parte.

 

PEDAGOGIE (IFR alte facultăți)
Discipline opționale la toate facultățile

Pedagogiaeste știința fundamentală din cadrul științelor educației, care studiază esența și trăsăturile fenomenului educațional, scopul și sarcinile educatției, valoarea și limitele ei, conținutul, principiile, metodele și formele de desfășurare a proceselor educaționale.

Statutul pedagogiei de știință a educației reflectă complexitatea obiectului de cercetare (activitatea de formare și dezvoltare permanentă a personalității umane) analizat din diferite perspective istorice și metodologice. 

În cadrul pedagogiei se subscriu  patru științe esențiale ale educației:

  1. Teoria generală a educației
  2. Teoria generală a instruirii
  3. Teoria și metodologia curriculum-ului
  4. Teoria și metodologia cercetării pedagogice
ETICA ȘI ESTETICA
Discipline opționale la toate facultățile

Cursul Etica şi Estetica va permite acumularea unui set de cunoştinţe ce vor facilita
evaluarea etică şi estetică a lumii şi autoevaluarea competenţelor personale în materie de bine şi
frumos. Pentru ca etica să devină utilă studenţilor sunt necesare două premise: arta de a dirija
pasiunile şi dorinţa de a le îndrepta spre scopuri nobile. Studiul eticii va permite înţelegerea
temeiurilor apariţiei diverselor fenomene culturale şi sociale, precum şi a esenţei morale a
omului. Acestea vor contribui la o ierarhizare întemeiată a valorilor morale în raport cu mediul
de viaţă şi creaţie precum şi în raport cu arealurile culturale studiate. Studiul esteticii va oferi
oportunitatea descifrării dinamicii valorice a percepţiei sensibile de la o epocă la alta, de la unele
culturi la alte culturi. Aceasta va facilita proiecţia şi elucidarea mediului spirirula în care
activează şi creează oamenii. Combinaţia „Etica şi estetica” nu e întâmplătoare, deoarece
aprofundarea simţului moral şi estetic îl va ajuta pe student să-şi dezvolte capacităţile de
percepţie a Binelui şi a Frumosului,
Limba de predare a disciplinei este limba română.
În rezultatul audierii acestui curs studenţii vor însuși abilităţi de analiză, sinteză,
generalizare a fenomenelor ce au loc în cadrul realităţii social-politice, iar studiul acestei
discipline normative va contribui atât la pregătirea profesională a specialiștilor, cât și la
constituirea convigerilor morale și estetice.
Acest curs se adresează tuturor celor ce doresc să se iniţieze în Etică și Estetică.

ECONOMIA
Discipline opționale la toate facultățile

        Economia este o știință fundamentală în totalitatea științelor economice. Apariția și evoluția științelor economice a contribuit la dezvoltarea relațiilor de producție, repartiție, schimb și consum a bunurilor economice. Cunoașterea proceselor și fenomenelor economice  care au loc în societate permit de a elabora măsuri complexe privind perfecționarea sistemului economic actual din Republica Moldova, de a diminua consecințele fenomenelor negative cum ar fi: inflația, șomajul, crize economice etc. 

       Scopul disciplinei constă în expunerea principalelor etape de dezvoltare a științelor economice, prezentarea sistemului de legi și categorii economice utilizate în economie, evidențierea principalelor categorii și legi economice utilizate în diverse ramuri ale economiei naționale și mondiale.

Economie curs opţional pentru Facultatea de DREPT
Discipline opționale la toate facultățile

Cursul universitar „Economie”, curs opțional,  are ca scop fundamentarea aparatului categorial economic necesar pentru formarea unei conştiinţe economice a viitorului specialist cu gîndire raţională în toate domeniile, precum şi pentru studierea altor discipline de specialitate la frontieră cu ştiinţele fundamentale. Conţinutul cursului dat relevă fundamentele mecanismului de funcţionare a economiei, desemnează conceptele privind relaţiile şi raporturile din viaţa economică reală, fenomenele şi procesele ce ţin de activitatea economică.

Limbile de predare-romănă.

Psihologie_Frecvența redusă
Discipline opționale la toate facultățile
Cursul Psihologie generală este conceput pentru studenții anului I, secția cu frecvență redusă. Scopul acestui curs este de a iniția studenții în aspectele teoretice și practice ale psihologiei. Abilităţile obținute în urma audierii cursului de psihologie vor asigura succesul în activităţile viitorilor profesionişti, în adaptarea lor la noile circumstanţe ale mediului, precum şi integrarea lor optimă în societatea contemporană.

Etica și estetica
Discipline opționale la toate facultățile

Cursul Etica şi Estetica va permite acumularea unui set de cunoştinţe ce vor facilita evaluarea etică şi estetică a lumii şi autoevaluarea competenţelor personale în materie de bine şi frumos. Pentru ca etica să devină utilă studenţilor sunt necesare două premise: arta de a dirija pasiunile şi dorinţa de a le îndrepta spre scopuri nobile. Studiul eticii va permite înţelegerea temeiurilor apariţiei diverselor fenomene culturale şi sociale, precum şi a esenţei morale a omului. Acestea vor contribui la o ierarhizare întemeiată a valorilor morale în raport cu mediul de viaţă şi creaţie precum şi în raport cu arealurile culturale studiate. Studiul esteticii va oferi oportunitatea descifrării dinamicii valorice a percepţiei sensibile de la o epocă la alta, de la unele culturi la alte culturi. Aceasta va facilita proiecţia şi elucidarea mediului spirirula în care activează şi creează oamenii. Combinaţia „Etica şi estetica” nu e întâmplătoare, deoarece aprofundarea simţului moral şi estetic îl va ajuta pe student să-şi dezvolte capacităţile de percepţie a Binelui şi a Frumosului.

PEDAGOGIE (alte facultăți - științe umanistice)
Discipline opționale la toate facultățile

Pedagogia  este o ştiinţă socioumanăcare are ca obiect de studiu dimensiunea funcţional-structurală a educației,  abordabilă metodologic din perspectiva finalităţilor specifice care vizează formarea-dezvoltarea personalităţii umane prin valorificarea corelaţiei educator – educabil, conform unor principii şi legităţi specifice care reglementează desfăşurarea fenomenelor educaţionale, la nivel de sistem şi de proces.

философия (общий курс)
Discipline opționale la toate facultățile

  Особая форма общественного сознания и познания миравырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытияо наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природеоб-ществу и духовной жизни во всех их основных проявленияхФилософия является теоретическим ядром мирововоззрения,  она стремится рациональными средствами создать предельно обобщенную картину мира и места человека в немИстори-ческое развитие Философии постоянно вносит мутации в культуруформируя новые вариантыновые потенциально воз-можные линии динамики культурыМногие выработанные Философией идеи транслируются в культурекоторые в опреде-ленных условиях социального развития получают свою мировоззренческую актуализациюНа их основе могут создаваться религиозныеэтическиеполитические ученияпублицистика и эссеистикакоторые наполняют эмоциональным содержани-ем понятийные философские конструктывносят в них конкретные жизненные смыслыпостепенно превращая их в новые  мировоззренческие основания культуры.

Filosofie PSESAS +
Discipline opționale la toate facultățile

Cursul de Filosofie reprezintă un complex de tematici, prin intermediul cărora studenții își vor descoperi sau perfecta diverse abilități: mentinerea unui dialog (DEMO VERSION!) socratic, formarea capacității de argmentare și contra-argumentare, gîndire critică, ascultare activă/participativă, abilitatea de a reactualiza diferite teorii și sisteme filosofice pentur contemporanitate, comentarea textuală etc. 

Aceste deprinderi/capacități vor permite studenților de la diverse facultăți să își optimizeze sau lărgească înțelegerea propriilor principii profesionale, fie Psihologie, Matematică, Chimie, Informatică etc., dar și limitelor personale. 

ISTORIA CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI EUROPENE
Discipline opționale la toate facultățile

 Cursul universitar Istoria culturii și civilizației europene este destinat studenţilor de la facultățile cu profil umanistic, de științe politice, sociale și ale comunicării, anul I şi are drept scop de bază formarea unei concepţii ştiinţifice despre importanţa şi semnificaţia culturii și civilizației europene. De asemenea, cursul orientează spre formarea unei viziuni asupra principalelor coordonate ale culturii europene şi al specificului evoluţiei sale în raport cu alte civilizații. 

Pedagogie (RO/RU)
Discipline opționale la toate facultățile

  Acest curs este destinat studenților, masteranzilor și persoanelor înscrise la Formare Continuă  care activează/ vor activa în calitate de cadre didactice în diverse instituții de învățământ. 

    I. Formarea psihopedagogică contribuie la dezvoltarea personalului didactic și are drept scop: orientarea formării profesionale a personalului didactic în corespundere cu cerințele pieții muncii; motivarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea propriei cariere profesionale; dezvoltarea unui învățământ centrat pe elev/student și orientat spre formare de competențe; crearea unui mediu transparent și benefic de învățare și comunicare didactică etc.

   II. Pedagogia generală  este o disciplină opțională, la libera alegere, componentă  a Modulului psihopedagogic desfășurat la treapta de masterat.  Pedagogia generală  asigură formarea unui set de competențe profesionale, necesare pentru profesare în învățământul general, învățământul secundar profesional și centre de excelență,  profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterţiar, învățământul superior.

Filosofie
Discipline opționale la toate facultățile

Cursul de Filosofie oferit studenților altor specialități decît cea de Filosofie ca parte a moduluilui disciplinilor umanistice, urmărește familiarizarea studenților cu principalele tematizări, problematizări și orientări pe carea le-a cunoscut gîndirea filosofică de-a lungul devenirii sale. Modalitatea de desfășurare a cursului va consta în prezentarea istoriei filosofiei sub forma unei configurări, deopotrivă diacronice şi sistematice, a ideilor filosofice ca momente esenţiale în evoluţia culturii umane. Astfel, cursul își propune să îmbine prezentarea istorică a gîndirii filosofice cu problematizarea sistematică a princepalelor teme și concepte filosofice.

Ca urmare a studierii cursului, studenţii vor fi iniţiaţi în principalile concepţii filosofice care au marcat dezvoltarea gîndirii europene şi familiarizaţi cu modalităţile filosofice de teoretizare. Totodată, studenţii vor da dovadă de abilităţi specifice reflexiei critice, realizînd comentarii şi interpretări pe marginea textelor şi conţinuturilor ideatice abordate.

Psihologia învățământului universitar (extins) Mocanu Viorica
Discipline opționale la toate facultățile

Acest curs este destinat masteranzilor și persoanelor înscrise la Formare Continuă  care activează/ vor activa în calitate de cadre didactice în diverse instituții de învățământ.

Psihologia învățământului universitar (5 credite) Mocanu Viorica
Discipline opționale la toate facultățile

Acest curs este destinat masteranzilor de la alte facultăți care vor activa în calitate de cadre didactice în diverse instituții de învățământ.

Cursul teoretic și practic TIC
Discipline opționale la toate facultățile

În cursul teoretic și practic TIC sunt expuse bazele teoretice ale disciplinii TIC cât și cele mai frecvente operațini de lucru cu fișierele de tip WORD, EXCEL, Power Point ș.a. Noțiunile teoretice sunt explicate prin propunerea și detalierea unor lucrări de laborator explicate în studiu cât și a unor lucrări propuse. Cursul este util și benefic pentru o gamă largă de utilizatori în special din domeniile socio-umane și nu necesită o pregătire specială.  

PEDAGOGIA GENERALĂ (ru)/ ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА
Discipline opționale la toate facultățile

Modulul Pedagogia generală constituie elementul – cheie al modului psihopedagogic şi contribuie la formarea competenţelor necesare practicării profesiei de profesor. Disciplina Pedagogia generală, constituie baza teoretică a pregătirii viitorilor pedagogi. Ea propune însuşirea conceptelor, înţelegerea esenţei procesului didactic, formarea abilităţilor de proiectare şi organizare a unei activităţi educative. Această disciplină iniţiază studenţii în problematica activităţii profesorului şcolar şi dirigintelui, a managerului şcolar.

PSIHOPEDAGOGIA CENTRATĂ PE COPIL (curs optional) RU / Психопедагогика личностного образования школьника
Discipline opționale la toate facultățile

„Psihopedagogia centrată pe elev” se încadrează în problematica reformei sistemului de învăţământ din Republica Moldova şi se axează pe tendinţele actuale ale dezvoltării teoriei şi practicii educaţionale. Cursul „Psihopedagogia centrată pe elev” face parte din sistemul disciplinelor pedagogice şi psihologice şi este orientat la formarea competenţelor generale şi specifice conceptului educaţiei centrate pe elev.  Cursul propune o abordare modernă a procesului de predare-învăţare-evaluare în învăţămîntul superior.

Psihologie optional Economie FRISPA
Discipline opționale la toate facultățile

Obiectul de studiu a psihologiei generale se presupune a fi „fenomenele sufleteşi”, anume ceea ce şi presupune a fi esenţă umană: formele de cunoaştere a realităţi, emoţii şi sentimente, relaţiile cu sine însuşi şi mediul soical din jurul său etc.

Psihologia generală, îmbogăţită de elemente a psihologiei sociale, are ca scop atît cunoaşterea propriilor caracteristici, limite, specificităţi subiective, cît şi a tipajelor de personaje cu, care se intră într-un contact habitudinal. Şi astfel, un set de cunoştinţe, vine să întărească structura personalităţii tinarului, dar şi la nivel cognitiv să cunoască cum şi cînd să procedeze în diverse circumstanţe ale vieţii lor, atit la nivel profesional, cit si la nivel personal.

Sociologia pentru alte facultăți
Discipline opționale la toate facultățile

     Transformările contradictorii care au loc în secolul globalizării înaintează cu toată acuitatea necesitatea cunoaşterii profunde a realităţii sociale, a paradigmelor  prin care se poate pătrunde în esenţa proceselor sociale contemporane.

În acest context, un rol aparte îi revine Sociologiei generale care oferă o viziune de ansamblu asupra vieţii sociale, a organizării şi dinamicii societăţii globale, studiul subsistemelor din care se compune societatea globală şi a relaţiilor cu subsistemele acesteea.  

Într-o lume în continuă şi accelerată schimbare, sociologia are misiunea şi responsabilitatea de a analiza procesele şi fenomenele vieţii sociale, de a diagnostica problemele sociale și de face prognoze pentru viitor.

Actualmente este conştientizat faptul că chiar şi cele mai bune legi şi politici publice nu pot avea succes, dacă nu sunt axate pe o cunoaştere profundă a mecanismului funcţionării vieţii sociale -  domeniu de cercetare şi explicare a ştiinţei sociologice. 

Scopul cursului: de a forma la studenţi o gîndire analitică, formarea cadrelor conceptuale şi teoretice în vederea înţelegerii şi explicării fenomenelor şi proceselor fundamentale ale vieţii sociale, cunoașterea metodologiei cercetării sociologice, aplicarea cunoştinţele sociologice în practică.

USM CRDEIC
Discipline opționale la toate facultățile

CDREIC este o subdiviziune instituită în cadrul USM.

CDREIC este o structură care urmărește să fie un spațiu pentru dialog și colaborare între studenți și profesori, pentru a realiza cele mai bune inițiative privind dezvoltarea personală și profesională în domeniul EIC, promovând dezvoltarea competenței interculturale și a celorlate competențe cheie, implicarea activă a studenților în activitățile de voluntariat în instituțiile educaționale, învățarea formală, non-formală și informală. 

CDREIC este responsabil de asigurarea didactică a procesului de formare profesională inițială și continuă a cadrelor didactice în domeniul educației interculturale. 

CDREIC a fost inițiat și dotat în cadrul Proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, implementat de CE PRO DIDACTICA în parteneriat cu USM, USARB și USC, cu sprijinul Fundației pentru Copii Pestalozzi  din Elveția.

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale
Discipline opționale la toate facultățile

 Cursul „Cultura comunicării interpersonale și organizaționale” este un curs teoretic, dar cu numeroase aplicaţii practice, care abordează fenomenul comunicării în general, şi pe cele ale comunicării interpersonale și organizaționale în particular, din multiple perspective: socială, culturală, psihologică. De asemenea, sunt prezentate şi analizate elemente din comunicarea organizațională, fiind explicate și analizate formarea relaţiilor interpersonale, puterea şi conflictul în cadrul relaţiilor interpersonale etc.

Teoria politică F/R
Discipline opționale la toate facultățile

Pregătirea profesională a viitorilor specialiști este incontestabil obiectivul școlii de orice nivel. Totodată orientarea social-politică a acestora, care se formează în mare măsură pe parcursul anilor de studii în instituțiile superioare de învățământ, devine din ce în ce mai pronunțat. Noua realitate este de așa natură, încât omul nu poate rămâne în afara politicii, fără a percepe sau fără a cunoaște legitățile de dezvoltare a societății contemporane. Studentul, indiferent de facultatea unde studiază, este implicat ca obiect și subiect în procese politice, el este cetățean, participă la procese electorale și are nevoie de o cultură și conștiință politică cu ajutorul cărora va face față cerințelor din societatea contemporană.

Scopul cursului constă în formarea competențelor de a determina specificul politicului ca domeniu;   cunoașterea și  operarea cu noțiunile și categoriile de bază, cum ar fi a compara funcțiile principalelor instituții politice, a explica particularitățile proceselor politice autohtone și de peste hotare, a evalua prestațiile și comportamentul etc.

Educaţie Complementară
Discipline opționale la toate facultățile

Disciplina Educaţia complementară contribuie la formarea specialistului în domeniul educaţional, ceea ce implică, pe de o parte, cunoaşterea tipului uman solicitat de societatea contemporană - personalitate cu spirit de iniţiativă, capabilă de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajarea pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale asumate, şi modalităţile de dezvoltare a ei – în contextul formal-nonformal-informal, pe de altă parte.

Simbioza dintre învăţămîntul formal, nonformal şi informal este relevată prin conţinuturile disciplinei Educaţia complementară, care reliefează interacţiunea acestor forme ale educaţiei ce nu sunt reciproc excluse, dar interacţionează şi se completează reciproc.

Politologie LA rus
Discipline opționale la toate facultățile

Профессиональная подготовка будущих специалистов является основной целью высшей школы. Также в годы учебы в высших учебных заведениях в значительной мере формируется их социально-политическая ориентация. Новая реальность такова, что человек больше не может оставаться вне политики, не зная или не воспринимая законы и тенденции развития современного общества. Независимо от выбранной профессии, студент участвует как объект и субъект в современных политических процессах, как гражданин он принимает участие в избирательных процессах.

Студенчество сегодня является источником будущей политической, экономической, культурной элиты страны. А это требует необходимости подготовки не только специалиста, но и личности, способной справляться с вызовами в различных областях, в том числе и в политике, которая проникает во все сферы общественной жизни.

Pedagogie (alte facultăți)
Discipline opționale la toate facultățile

Disciplina Pedagogie constituie elementul cheie al modulului psihopedagogic şi contribuie la formarea profesională a viitoarelor cadre didactice pentru instituţiile preuniversitare de învăţământ, specialişti în domeniul filologiei, istoriei, biologiei, fizicii, chimiei, matematicii, etc.

Modulul psihopedagogic este propus la alegere şi deci şi pedagogia este o disciplină pentru care studenţii pot opta, dar odată fiind aleasă, obiectivele devin obligatorii de realizat.

Disciplina Pedagogia, constituie baza pregătirii viitorilor pedagogi. Ea presupune o abordare integrată în însuşirea conceptelor, înţelegerea esenţei procesului didactic,  formarea  /dezvoltarea unui sistem de competenţe necesar realizării  activităţii educaţionale.

Această disciplină iniţiază studenţii în problematica activităţii profesorului şcolar, dirigintelui şi a managerului şcolar.