Особая форма общественного сознания и познания миравырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытияо наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природеоб-ществу и духовной жизни во всех их основных проявленияхФилософия является теоретическим ядром мирововоззрения,  она стремится рациональными средствами создать предельно обобщенную картину мира и места человека в немИстори-ческое развитие Философии постоянно вносит мутации в культуруформируя новые вариантыновые потенциально воз-можные линии динамики культурыМногие выработанные Философией идеи транслируются в культурекоторые в опреде-ленных условиях социального развития получают свою мировоззренческую актуализациюНа их основе могут создаваться религиозныеэтическиеполитические ученияпублицистика и эссеистикакоторые наполняют эмоциональным содержани-ем понятийные философские конструктывносят в них конкретные жизненные смыслыпостепенно превращая их в новые  мировоззренческие основания культуры.

Cursul de Filosofie reprezintă un complex de tematici, prin intermediul cărora studenții își vor descoperi sau perfecta diverse abilități: mentinerea unui dialog (DEMO VERSION!) socratic, formarea capacității de argmentare și contra-argumentare, gîndire critică, ascultare activă/participativă, abilitatea de a reactualiza diferite teorii și sisteme filosofice pentur contemporanitate, comentarea textuală etc. 

Aceste deprinderi/capacități vor permite studenților de la diverse facultăți să își optimizeze sau lărgească înțelegerea propriilor principii profesionale, fie Psihologie, Matematică, Chimie, Informatică etc., dar și limitelor personale. 

 Cursul universitar Istoria culturii și civilizației europene este destinat studenţilor de la facultățile cu profil umanistic, de științe politice, sociale și ale comunicării, anul I şi are drept scop de bază formarea unei concepţii ştiinţifice despre importanţa şi semnificaţia culturii și civilizației europene. De asemenea, cursul orientează spre formarea unei viziuni asupra principalelor coordonate ale culturii europene şi al specificului evoluţiei sale în raport cu alte civilizații. 

Cursul este destinat doctoranzilor din domeniile de științe reale: informatică, matematică, fizică, chimie, biologie etc.

În cadrul cursului de studiază limbajul Wolfram și Sistemul Mathematica. Se ilustrează aplicarea lor în proiecte reale de cercetare.

Instruirea se efectuează în limbile română și rusă.

Cursul este prevăzut pentru studenții la forma de învățământ cu frecvență redusă: specialitățile-Psihopedagogie, Limbă română, Istorie, Asistență Socială

     În conformitate cu articolul 132, p. 1(4) al Codului Educației ”Pentru ocuparea funcţiilor didactice, absolvenţii programelor de studii superioare nepedagogice vor urma obligatoriu modulul psihopedagogic corespunzător unui număr de 60 de credite de studii transferabile.”

    I. Formarea psihopedagogică contribuie la dezvoltarea personalului didactic și are drept scop: orientarea formării profesionale a personalului didactic în corespundere cu cerințele pieții muncii; motivarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea propriei cariere profesionale; dezvoltarea unui învățământ centrat pe elev/student și orientat spre formare de competențe; crearea unui mediu transparent și benefic de învățare și comunicare didactică etc.

   II. Pedagogia generală  este o disciplină opțională, la libera alegere, componentă  a Modulului psihopedagogic desfășurat la treapta de masterat.  Pedagogia generală  asigură formarea unui set de competențe profesionale, necesare pentru profesare în învățământul general, învățământul secundar profesional și centre de excelență,  profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterţiar, învățământul superior.

Cursul de Filosofie oferit studenților altor specialități decît cea de Filosofie ca parte a moduluilui disciplinilor umanistice, urmărește familiarizarea studenților cu principalele tematizări, problematizări și orientări pe carea le-a cunoscut gîndirea filosofică de-a lungul devenirii sale. Modalitatea de desfășurare a cursului va consta în prezentarea istoriei filosofiei sub forma unei configurări, deopotrivă diacronice şi sistematice, a ideilor filosofice ca momente esenţiale în evoluţia culturii umane. Astfel, cursul își propune să îmbine prezentarea istorică a gîndirii filosofice cu problematizarea sistematică a princepalelor teme și concepte filosofice.

Ca urmare a studierii cursului, studenţii vor fi iniţiaţi în principalile concepţii filosofice care au marcat dezvoltarea gîndirii europene şi familiarizaţi cu modalităţile filosofice de teoretizare. Totodată, studenţii vor da dovadă de abilităţi specifice reflexiei critice, realizînd comentarii şi interpretări pe marginea textelor şi conţinuturilor ideatice abordate.

Acest curs este destinat masteranzilor de la alte facultăți care vor activa în calitate de cadre didactice în diverse instituții de învățământ.

Acest curs este destinat masteranzilor de la alte facultăți care vor activa în calitate de cadre didactice în diverse instituții de învățământ.

În cursul teoretic și practic TIC sunt expuse bazele teoretice ale disciplinii TIC cât și cele mai frecvente operațini de lucru cu fișierele de tip WORD, EXCEL, Power Point ș.a. Noțiunile teoretice sunt explicate prin propunerea și detalierea unor lucrări de laborator explicate în studiu cât și a unor lucrări propuse. Cursul este util și benefic pentru o gamă largă de utilizatori în special din domeniile socio-umane și nu necesită o pregătire specială.  

Modulul Pedagogia generală constituie elementul – cheie al modului psihopedagogic şi contribuie la formarea competenţelor necesare practicării profesiei de profesor. Disciplina Pedagogia generală, constituie baza teoretică a pregătirii viitorilor pedagogi. Ea propune însuşirea conceptelor, înţelegerea esenţei procesului didactic, formarea abilităţilor de proiectare şi organizare a unei activităţi educative. Această disciplină iniţiază studenţii în problematica activităţii profesorului şcolar şi dirigintelui, a managerului şcolar.

„Psihopedagogia centrată pe elev” se încadrează în problematica reformei sistemului de învăţământ din Republica Moldova şi se axează pe tendinţele actuale ale dezvoltării teoriei şi practicii educaţionale. Cursul „Psihopedagogia centrată pe elev” face parte din sistemul disciplinelor pedagogice şi psihologice şi este orientat la formarea competenţelor generale şi specifice conceptului educaţiei centrate pe elev.  Cursul propune o abordare modernă a procesului de predare-învăţare-evaluare în învăţămîntul superior.

Obiectul de studiu a psihologiei generale se presupune a fi „fenomenele sufleteşi”, anume ceea ce şi presupune a fi esenţă umană: formele de cunoaştere a realităţi, emoţii şi sentimente, relaţiile cu sine însuşi şi mediul soical din jurul său etc.

Psihologia generală, îmbogăţită de elemente a psihologiei sociale, are ca scop atît cunoaşterea propriilor caracteristici, limite, specificităţi subiective, cît şi a tipajelor de personaje cu, care se intră într-un contact habitudinal. Şi astfel, un set de cunoştinţe, vine să întărească structura personalităţii tinarului, dar şi la nivel cognitiv să cunoască cum şi cînd să procedeze în diverse circumstanţe ale vieţii lor, atit la nivel profesional, cit si la nivel personal.

     Transformările contradictorii care au loc în secolul globalizării înaintează cu toată acuitatea necesitatea cunoaşterii profunde a realităţii sociale, a paradigmelor  prin care se poate pătrunde în esenţa proceselor sociale contemporane.

În acest context, un rol aparte îi revine Sociologiei generale care oferă o viziune de ansamblu asupra vieţii sociale, a organizării şi dinamicii societăţii globale, studiul subsistemelor din care se compune societatea globală şi a relaţiilor cu subsistemele acesteea.  

Într-o lume în continuă şi accelerată schimbare, sociologia are misiunea şi responsabilitatea de a analiza procesele şi fenomenele vieţii sociale, de a diagnostica problemele sociale și de face prognoze pentru viitor.

Actualmente este conştientizat faptul că chiar şi cele mai bune legi şi politici publice nu pot avea succes, dacă nu sunt axate pe o cunoaştere profundă a mecanismului funcţionării vieţii sociale -  domeniu de cercetare şi explicare a ştiinţei sociologice. 

Scopul cursului: de a forma la studenţi o gîndire analitică, formarea cadrelor conceptuale şi teoretice în vederea înţelegerii şi explicării fenomenelor şi proceselor fundamentale ale vieţii sociale, cunoașterea metodologiei cercetării sociologice, aplicarea cunoştinţele sociologice în practică.

Disciplina Managementul clasei face parte din modulului dedicat disciplinelor psihopedagogice şi vizează cunoaşterea conceptelor de bază ale disciplinei – Managementul clasei, a componentelor structural sistemice şi dinamice ale acesteia. În raport cu dimensiunile teoretice parcurgerea modulului vizează familiarizarea studenţilor cu problemele fundamentale ale managementului clasei de elevi.

 Cursul „Cultura comunicării interpersonale și organizaționale” este un curs teoretic, dar cu numeroase aplicaţii practice, care abordează fenomenul comunicării în general, şi pe cele ale comunicării interpersonale și organizaționale în particular, din multiple perspective: socială, culturală, psihologică. De asemenea, sunt prezentate şi analizate elemente din comunicarea organizațională, fiind explicate și analizate formarea relaţiilor interpersonale, puterea şi conflictul în cadrul relaţiilor interpersonale etc.

Pregătirea profesională a viitorilor specialiști este incontestabil obiectivul școlii de orice nivel. Totodată orientarea social-politică a acestora, care se formează în mare măsură pe parcursul anilor de studii în instituțiile superioare de învățământ, devine din ce în ce mai pronunțat. Noua realitate este de așa natură, încât omul nu poate rămâne în afara politicii, fără a percepe sau fără a cunoaște legitățile de dezvoltare a societății contemporane. Studentul, indiferent de facultatea unde studiază, este implicat ca obiect și subiect în procese politice, el este cetățean, participă la procese electorale și are nevoie de o cultură și conștiință politică cu ajutorul cărora va face față cerințelor din societatea contemporană.

Scopul cursului constă în formarea competențelor de a determina specificul politicului ca domeniu;   cunoașterea și  operarea cu noțiunile și categoriile de bază, cum ar fi a compara funcțiile principalelor instituții politice, a explica particularitățile proceselor politice autohtone și de peste hotare, a evalua prestațiile și comportamentul etc.

Disciplina Educaţia complementară contribuie la formarea specialistului în domeniul educaţional, ceea ce implică, pe de o parte, cunoaşterea tipului uman solicitat de societatea contemporană - personalitate cu spirit de iniţiativă, capabilă de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajarea pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale asumate, şi modalităţile de dezvoltare a ei – în contextul formal-nonformal-informal, pe de altă parte.

Simbioza dintre învăţămîntul formal, nonformal şi informal este relevată prin conţinuturile disciplinei Educaţia complementară, care reliefează interacţiunea acestor forme ale educaţiei ce nu sunt reciproc excluse, dar interacţionează şi se completează reciproc.

Профессиональная подготовка будущих специалистов является основной целью высшей школы. Также в годы учебы в высших учебных заведениях в значительной мере формируется их социально-политическая ориентация. Новая реальность такова, что человек больше не может оставаться вне политики, не зная или не воспринимая законы и тенденции развития современного общества. Независимо от выбранной профессии, студент участвует как объект и субъект в современных политических процессах, как гражданин он принимает участие в избирательных процессах.

Студенчество сегодня является источником будущей политической, экономической, культурной элиты страны. А это требует необходимости подготовки не только специалиста, но и личности, способной справляться с вызовами в различных областях, в том числе и в политике, которая проникает во все сферы общественной жизни.

Disciplina Pedagogie constituie elementul cheie al modulului psihopedagogic şi contribuie la formarea profesională a viitoarelor cadre didactice pentru instituţiile preuniversitare de învăţământ, specialişti în domeniul filologiei, istoriei, biologiei, fizicii, chimiei, matematicii, etc.

Modulul psihopedagogic este propus la alegere şi deci şi pedagogia este o disciplină pentru care studenţii pot opta, dar odată fiind aleasă, obiectivele devin obligatorii de realizat.

Disciplina Pedagogia, constituie baza pregătirii viitorilor pedagogi. Ea presupune o abordare integrată în însuşirea conceptelor, înţelegerea esenţei procesului didactic,  formarea  /dezvoltarea unui sistem de competenţe necesar realizării  activităţii educaţionale.

Această disciplină iniţiază studenţii în problematica activităţii profesorului şcolar, dirigintelui şi a managerului şcolar.

       I. Didactica generală este o disciplină opțională, la libera alegere, componentă  a Modulului Psihopedagogic desfășurat la treapta de masterat. Disciplina Didactica generală asigură formarea unui set de competențe profesionale, necesare pentru profesare în învățământul general, învățământul secundar profesional și centre de excelență,  profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterţiar, învățământul superior.

    II.  În conformitate cu articolul 132, p. 1(4) al Codului Educației ”Pentru ocuparea funcţiilor didactice, absolvenţii programelor de studii superioare nepedagogice vor urma obligatoriu modulul psihopedagogic corespunzător unui număr de 60 de credite de studii transferabile.” Formarea psihopedagogică contribuie la dezvoltarea personalului didactic și are drept scop: orientarea formării profesionale a personalului didactic în corespundere cu cerințele pieții muncii; motivarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea propriei cariere profesionale; dezvoltarea unui învățământ centrat pe elev/student și orientat spre formare de competențe; crearea unui mediu transparent și benefic de învățare și comunicare didactică etc.

 

Disciplina de studiu Managementul clasei de elevi reprezintă un curs din modulul psihopedagogic. Cursul este adresat studenților specialității „Pedagogia învăţământului primar şi Psihopedagogie” frecventa redusa

       Pedagogia  este o ştiinţă socioumană, care are ca obiect de studiu dimensiunea funcţional-structurală a educației,  abordabilă metodologic din perspectiva finalităţilor specifice care vizează formarea-dezvoltarea personalităţii umane prin valorificarea corelaţiei educator – educabil, conform unor principii şi legităţi specifice care reglementează desfăşurarea fenomenelor educaţionale, la nivel de sistem şi de proces.

Didactica universitară analizează procesele ştiinţifice de predare – învăţare - evaluare, recomandând, în baza cercetării, procedee eficiente de predare, învăţare şi evaluare.

 

Psihopedagogia învățământului universitar (5 credite)

Disciplina Psihologia vârstelor face parte din pachetul de discipline din cadrul modulului psihopedagogic și constituie temelia cunoștințelor despre problematica psihologiei umane, familiarizând studenții cu particularitățile specifice de vârstă ale formabililor cu care tinerii specilaști ulterior vor interacționa.

Conținutul acestei discipline va ajuta viitorii specilaiști în identificarea particularităților psihice individuale, definirea problemelor de natură psihologică cu potențial de risc social, elaborarea soluțiilor creative în contextul situațiilor concrete etc.

Disciplina Istoria dreptului românesc studiază apariţia şi evoluţia instituţiilor juridice naţionale pe parcursul istoriei, urmând principalele etape de dezvoltare a dreptului naţional. Predată la anul întâi de studiu la Universitate, Istoria dreptului românesc oferă numeroase materiale studenţilor pentru a înţelege principalele noţiuni juridice, pentru a le aborda sub diferite unghiuri de vedere, din perspectiva pluri-, interdisciplinarităţii şi complexităţii fenomenelor sociale.