Psihopedagogia învăţării independente, ca disciplină academică din domeniul ştiinţelor învăţării, se integrează armonios în curriculumul universitar ajustat procesului de la Bologna. Or, noul context educaţional, orientat spre creşterea gradului de autonomie şi independenţă a celor care învaţă, găseşte ca esenţial să reducă dependenţa actanților faţă de instituţie şi profesori în raport cu propria învăţare şi să  asigure creşterea capacităţii  de a-şi stabili şi a realiza propriile obiective de învăţare.

    Se impun, în acest sens,  noi cerinţe şi aşteptări în raport cu angajarea formabilului în propria învăţare respectiv obiectivelor academice, caracteristicilor individuale şi sarcinilor de studiu. Se redimensionează şi rolul profesorului, acesta centrându-se pe organizarea şi orientarea activităţii de învăţare. Astfel, eficienţa şi performanţele academice ale studentului sînt determinate în măsură tot mai mare de propriile eforturi şi priceperile sale de învăţare independentă şi autoreglată, dar şi de dorinţa acestuia de a se angaja activ.

    Conceptual cursul se înscrie în demersul educaţiei  centrare pe student, care vine să răspundă la provocările timpului, asigurând o educaţie dinamică, formativă, motivantă, reflexivă, continuă. La nivel de competenţe  vizează  competenţa generică a învăţa să înveţi. Iar „a învăţa să înveţi” în mod independent şi autoreglat reprezintă scopul major al acestui curs.

   Cursul are misiunea de a-i ajuta pe studenţi/formabili să devină conştienţi de propria gândire, de propriile nevoi, interese şi potenţial de învăţare, să fie strategici şi să-şi direcţioneze motivaţia spre scopuri valoroase. Formabilul are misiunea să-şi asume propria învăţare, să înveţe a fi propriul său învăţător; în acest sens  e nevoie să treacă de la instruire la practici autoreflexive, de autoreglare a învăţării, însuşindu-şi un repertoriu de strategii esenţiale de studiu şi învăţare spre a-şi asuma responsabilitatea pentru propria învăţare.

 Cursul opţional Metodologia evaluării didactice este propus pentru studiere la ciclul II Masterat ca parte componentă a Modulului Psihopedagogic. Acest curs va asigura formarea/dezvoltarea competenţei evaluative la cadrele didactice, din perspectiva:

  • asigurării obiectivităţii şi transparenţei procesului de evaluare;
  • realizării evaluării didactice în baza finalităţilor de studiu;
  • diversificării formelor şi metodelor de evaluare didactică.

Didactica universitară

În prezent, învăţămîntul superior este în permanentă buleversare cantitativă şi calitativă. El nu se rezumă la a funcţiona doar ca maşină cognitivă, ci îşi asumă şi alte responsabilităţi, multiplicîndu-şi funcţiile. Acum, învăţămîntul superior este preocupat şi de transformarea sa în spiritul democratizării şi educaţiei permanente, se pune la dispoziţia comunităţii, oferind orientări valorice, modele acţionale, stiluri cognitive, atitudinale, comportamentale.

Acest curs este un răspuns la necesitatea tot mai mare de a exista un studiu ştiinţific introductiv, deopotrivă pragmatic şi pe înţelesul tuturor: atît a cadrelor didactice din învăţămîntul universitar şi preuniversitar, cît şi a viitorilor specialişti din domeniul psihologiei şi al ştiinţelor educaţiei. În realizarea sa am urmărit mai multe obiective.