Cursul Tipologie lingvistică are drept obiectiv familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază ale lingvisticii contemporane în domeniul tipologiei lingvistice şi al gramaticii contrastive. În plan sincronic, sunt comentate multiple concepte: compararea contrastivă / tipologică, model, limba de bază, limbă-ţintă, tip lingvistic, universalie lingvistică etc. Este examinată clasificarea universaliilor lingvistice (absolute, relative, implicative etc.), în baza concepţiei lui J. Greenberg, E. Coșeriu, N. Chomsky, Iu. Rojdenstvenski ş.a. Un loc de seamă revine studiilor elaborate de savanţi de notorietate: M. Gheorghiu, E. Coşeriu, V.N. Iarţeva, V. Gak, V. Neroznak, T. Cristea, J. Greenberg ş.a. Se  folosesc  procedeele metodei confruntativ-contrastive şi tipologice, cu scopul de a descrie, în plan structural. atât specificul limbilor romanice (româna, franceza ş.a.), cât şi al celor neromanice.

     În cadrul cursului,  sunt puse în discuţie probleme axate pe conceptul universalii lingvistice: clasificarea acestora, trăsăturile relevante ale universaliilor, fenomene intermediare între universalii şi unicalii. Prin prisma universaliilor lingvistice, sunt puse în lumină multiple tipologii gramaticale ş.a. Este analizată detaliat noţiunea tip lingvistic, se operează cu conceptele izomorfism/alomorfism ş.a. Un spațiu important este consacrat paradigmelor tipologiei lingvistice, teoriilor elaborate în domeniul vizat de către tipologiști de seamă: W. von Humboldt, A. Schleicher, H. Schuchardt, B. De Courtenay, E. Coșeriu, N. Chomsky ș.a.

    La nivel de aplicare, sunt caracterizate trăsăturile izomorfe şi alomorfe  ale diferitelor idiomuri, sunt comparate fenomene de ordin semantic, lexical şi gramatical. La nivel de integrare, se reliefează  multiple tipologii şi tendinţe de ordin tipologic în limbile confruntate (română, franceză, rusă, engleză etc.).    

    Cursul Tipologie lingvistică preconizează însuşirea unor concepte de lingvistică contrastiv-tipologică, fiind orientat spre formarea deprinderilor de analiză tipologică a unor limbi înrudite/ neînrudite.

     Beneficiarii cursului sunt studenţii de la Facultatea de Litere, Ciclul II Masterat. 

Disciplina Paradigme literare postbelice aprofundează unele probleme din cadrul cursului Literatura română, sec. XX (postbelică),predat la anul III L, și se axează, în principal, pe generațiile de creație.O atenţie deosebită se va acorda esteticii şi poeticii perioadei postbelice, inclusiv contextului socio-cultural şi literar concret. Temele şi motivele de factură tradiţionalistă și modernist-metaforică se vor comenta în corelaţie cu sistemul de metafore şi simboluri ce se atestă la scriitorii investigaţi. Prin analize aprofundate se vor valorifica textele de referinţă ale scriitorilor daţi.

Disciplina are ca obiectiv formarea unor competențe profesionale specifice profilului programului de master, cum ar fi: identificarea și analiza proceselor, a fenomenelor și tendințelor de dezvoltarea a literaturii; aplicarea unor noi metode de cercetare a literaturii; documentarea temeinică pentru realizarea unui eventual studiu individual, etc.

Limba de predare: româna.

Beneficiarii cursului Paradigme literare postbelice sunt studenții de la  programul de master „Limbă, literatură și civilizație românească”.

Cursul propus se axează pe ideea că prin cunoaşterea mecanismelor de producere textuală şi prin aplicarea adecvată a principiilor de organizare sintactică, semantică şi pragmatică a textului se pot forma priceperi şi deprinderi de redactare a diferitor tipuri de texte ştiinţifice.  Un loc aparte în procesul de scriere a textului ştiinţific îl ocupă cunoaşterea şi aplicarea metodologiei de cercetare  ştiinţifică. Metodele de cercetare lingvistică vor constitui a doua şi cea mai importantă componentă a cursului, astfel facilitându-se scrierea lucrărilor ştiinţifice – a articolelor şi a comunicărilor ştiinţifice, a tezei de master.

Cursul Convențiile operei literare  este destinat masteranzilor Facultății de Litere de la programul Limbăliteratură și civilizație românească, oferindu-le oportunitatea de a aprofunda şi integra cunoştinţele obţinute la cursurile de Literatură română și Teorie literară, de a-şi forma competenţe de aplicare şi de performare profesională. El urmăreşte să-i iniţieze pe studenți în probleme teoretice fundamentale ale ştiinţei literare, să-i familiarizeze cu o serie de concepte moderne și să le dezvolte gândirea teoretico-analitică.