Unitatea de curs ,,Contabilitatea în ramuri” are ca scop studierea noţiunilor fundamentale care definesc obiectul, sfera de cuprindere şi metoda contabilităţii; metodele de identificare, grupare şi înregistrare a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor; metodele de determinare a costurilor de producţie în diferite ramuri ale economiei naţionale; metodologia de reflectare a faptelor economico – financiare desfășurate în cadrul entităţilor din diferite ramuri ale economiei naţionale, în vederea însuşirii de către studenţi a particularităților specifice şi proprii contabilităţii financiare şi de gestiune din diverse ramuri ale economiei naționale.

Disciplina „Contabilitate operaţiunilor de microfinanţare şi leasing” urmărește însușirea aspectelor teoretice și practice privind contabilitatea operațiunilor de microfinanțare și leasing precum și întocmirea situațiilor financiare în specifice acestor operațiuni. De asemenea urmărește formarea deprinderilor de valorificare în procesul decizional al informațiilor furnizate de procedurile specifice.

Disciplina „Contabilitatea comerţului exterior” oferă masteranzilor posibilitatea de a însuşi noi concepţii metodologice ale economiei de piaţă ce se referă la entităţile economice comerciale. Tehnicile bazate pe contabilitatea comerţului exterior dau posibilitatea masteranzilor pentru cunoaşterea bazei legislative privind reglementarea operaţiunilor de import-export, principiile organizării contabilităţii operaţiilor de import-export, controlul responsabilităţilor, contabilizarea operaţiilor de import-export, aspecte privind fiscalitatea operaţiilor de import-export.

Disciplina „Contabilitate financiară aprofundată” oferă masteranzilor posibilitatea de a se familiariza cu problemele specifice contabilității financiare aprofundate. Astfel, se examinează modul de contabilizare și reflectare în situațiile financiare a elementelor capitalului propriu (contabilitatea capitalului social și neînregistrat, contabilitatea primelor de capital, contabilitatea rezervelor, contabilitatea corecțiilor ale rezultatelor anilor precedenți), a provizioanelor care au caracter de datorii ale entității, modul de contabilizare și reflectare în situațiile financiare a subvențiilor. Totodată se dezvoltă capacitatea de a înțelege tratamentul contabil al operațiunilor de reorganizare și lichidare a întreprinderilor.

Disciplina „Limbaje pentru organizarea e-activităţi” se adreseaza studenţilor din domeniul economic la specialităţile: Contabilitatea întreprinderii şi Audit şi expertiză financiară, FȘE, USM.

Disciplina „Limbaje pentru organizarea e-activităţi” ocupă un loc important în formarea competențelor specifice ale programului de formare profesională în domeniul sistemelor informaţionale contabile. Scopul disciplinei este de a-i învăţa pe studenţi să valorifică facilităţile Microsoft Excel la colectarea, agregarea şi analiza unor cantităţi mari de date, cât şi prezentarea lor sub diferite aspecte.

Disciplina „Limbaje pentru organizarea e-activităţi” se adreseaza studenţilor din domeniul economic la specialităţile: Contabilitatea întreprinderii şi Audit şi expertiză financiară, FȘE, USM.

Disciplina „Limbaje pentru organizarea e-activităţi” ocupă un loc important în formarea competențelor specifice ale programului de formare profesională în domeniul sistemelor informaţionale contabile. Scopul disciplinei este de a-i învăţa pe studenţi să valorifică facilităţile Microsoft Excel la colectarea, agregarea şi analiza unor cantităţi mari de date, cât şi prezentarea lor sub diferite aspecte.