Disciplina dată se citește la ciclul II Master pentru specialitățile Gestiunea finanţelor şi contabilitatea în afaceri și Finanţe publice şi fiscalitate. 

Disciplina „Audit financiar” ocupă un loc important în formarea competențelor specifice ale programului de formare profesională în domeniul gestiunii finanţelor şi contabilitatea în afaceri. Are menirea de a prezenta principiile şi procedurile de audit financiar în conformitate cu cerinţele Standardelor Internaționale de Audit.

Disciplina „Audit financiar” participă la formarea competențelor profesionale ale personalității integre şi competențe profesionale în domeniul gestiunii finanțelor și contabilității în afaceri pentru a corespunde cerințelor actuale şi de perspectivă a pieței de muncă locale şi internaționale.

Pentru studenţii Facultăţii Ştiinţei Economice studiul disciplinei „Audit financiar” se încheie cu examen. Studentul se admite la examen după susținerea a două teste pe parcursul semestrului, însușirea materialul teoretic, practic din cadrul lecțiilor de seminare şi susținerea lucrului individual.

 Necesitatea disciplinei rezultă din faptul că sursele financiare directe și indirecte reprezintă un factor determinant și important pentru activitatea antreprenorială, atât în statele cu o economie de piață funcțională, cât și în cele cu o economie modestă, cu caracteristici specifice şi concrete a oricărui stat.                                                           Obiectivul acestei discipline este cultivarea la studenţii Ciclului II a perceperii conceptelor şi teoriilor expuse şi a coerenţei lor analitice, preferenţial faţă de însuşirea şi aplicarea strategiei, programelor și proiectelor complexe de finanţare a afacerilor prin utilizarea integrată a cunoștințelor teoretice și deprinderilor practice. Sunt analizate atât tehnici clasice de finanţare, cât şi cele alternative, cu specificarea surselor moderne de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi aplicarea acestora de către potenţialii antreprenori. 

Disciplina „Investiții Internaționale” își propune să contribuie la înțelegerea fenomenului investițional global și la consolidarea capacității de analiză a deciziilor de investiție în condiții de incertitudine și risc, inclusiv în perioadele de criză.

Acest curs abordează aspecte teoretice ale investițiilor internaționale ilustrate prin exemple concrete și studii de caz la tematica fenomenului investițional în plan internațional. Scopul cursului este de a studia procesul global al investițiilor străine, analiza stării pieței mondiale de capital și identificarea posibilităților de atragere a investițiilor străine în economia națională. Astfel, cele șapte subiecte din cadrul cursului de „Investiții Internaționale” conțin concepte precum: caracteristicile investițiilor străine directe și ale investițiilor externe de portofoliu; componentele definitorii ale investițiilor internaționale; potențiale riscuri și tratamentul lor în domeniul investițional internaţional; tendințe și vectori ai politicilor de promovare și atragere a investițiilor străine directe la nivelul economiilor gazdă și de origine; strategii de extindere prin investiții străine directe specifice corporațiilor transnaționale, etc.