Cursul Etnografie și folclor este destinat studenților Facultății de Litere, ciclul II, Masterat. Creaţia orală a poporului a constituit permanent temelia originalităţii literaturii noastre moderne. Ca să ajungem la o înţelegere mai profundă a operelor literare moderne, trebuie să cunoaştem bine literatura şi cultura populară.

Folclorul include o mare varietate de valori culturale, de provenienţă diferită, dar cu o puternică bază daco-latină, cuprinzând un sistem de credinţe şi obiceiuri populare, precum şi un tezaur de valori artistice, concretizate în poezie  şi proza orală, muzica şi dansul popular. Cunoaşterea acestui sistem de tradiţii şi obiceiuri, a etnografiei și a folclorului literar este temelia pregătirii unui specialist competent în literatură şi filologie.

Folclorul constituie, de asemenea, o importantă lecţie de educaţie civică. Literatura orală este dovada grăitoare a unităţii spirituale a poporului român. Zonele folclorice, definibile printr-o anumită varietate de repertoriu şi stil, formează un tot cultural românesc. Culegerea şi cercetarea literaturii orale rămâne şi în continuare un imperativ al timpului şi un obiectiv al activităţii lectorului.

 

Cursul „Identitate simbolică și comunicare interculturală” prevede o tematică cumulează informații și subiecte din mai multe domenii - istorie, sociologie/sociolingvistică, religie, artă ș.a. , având ca scop formarea unei viziuni de ansamblu asupra identității noastre, dar și evidențierea unor particularități specifice care ne caracterizează ca români, moldoveni, basarabeni, creștini, orășeni etc. Sunt examinate mai multe aspecte ale identității umane/sociale - identitate personală. lingvistică, confesională, culturală, spațială. 

Ca repere de bază sunt luate mai multe elemente, cum ar fi reprezentările simbolice naționale, simbolurile spațiului urban (monumente, microtoponime, edificii semnificative, spații de agrement, lăcașe de cult etc., care formează mediul în care locuim, iar elementele arhitecturale și artistice  fi decodificate în cheia pe care Iuri Lotman o numea „Orașul ca text”.

Formarea de competențe și analiză a simbolurilor se realizează în baza unor „Itinerare” ce pot fi parcurse în centrul Chișinăului, dar și în baza prezentării și analizei simbolurilor identitare și confesionale din localitățile de proveniență ale studenților.

Semantica lexicală ca ştiinţă a fost creată încă la sfârşitul secolului al XIX-lea, însă un adevărat avânt a cunoscut în a doua jumătate a secolului XX, continuând până în prezent să ocupe un loc important printre disciplinele lingvistice. Semantica, în accepţie largă, este ştiinţa care se ocupă de studierea sensurilor cuvântului şi a evoluţiei lor. Cercetările în domeniul semanticii descriptive şi istorice au atras şi atrag atenţia unui mare număr de lingvişti din toate ţările. Spre sfârşitul secolului trecut, în legătură cu sporirea extinderea sferei de preocupări a semanticii, care a ajuns să studieze conţinutul semnificativ al tuturor tipurilor de unităţi lingvistice, are loc o diferenţiere din ce în ce mai pronunţată a termenilor semantică şi semasiologie: primul se întrebuinţează pentru desemnarea ştiinţei care studiază sensul în general, iar al doilea – se foloseşte, mai ales, pentru desemnarea ştiinţei care studiază sensul lexical al cuvântului. Cea de-a  doua componentă a semanticii lexicale este onomasiologia – ştiinţa care studiază denominaţia, adică mijloacele de exprimare a unei anumite noţiuni într-o limbă sau mai multe.

Prezentul curs are drept obiectiv familiarizarea audienţilor programului de master „Limbă, literatură și civilizație românească” cu problemele de bază discutate în semantica lexicală contemporană, dar şi cu unele aspecte legate de evoluţia ei ca ştiinţă. Disciplina are ca obiectiv formarea unor competențe profesionale specifice profilului programului de master, cum ar fi: identificarea și analiza proceselor, a fenomenelor și tendințelor de dezvoltarea a științei filologice; aplicarea unor noi metode de cercetare a limbii; documentarea temeinică pentru realizarea unui eventual studiu individual etc.

Limba de predare: româna.

Beneficiarii cursului de Semantică lexicală sunt studenții de la  programul de master „Limbă, literatură și civilizație românească”.

 

 Prin intermediul acestui curs urmărim să studiem limbajul în dimensiunea sa pragmatică, analizând mecanismele prin care se constituie într-un mijloc eficient de cristalizare și de promovare a opiniilor și a atitudinilor, astfel încâ acestea să dobândească adeziunea receptorilor. Dezbatem, din punct de vedere teoretic, noţiunea de discurs, cu toate implicaţiile acesteia. În acelaşi timp, finalitatea practică a dezbaterilor va consta în formarea abilităţilor de a analiza mecanismele de elaborare a discursului şi de a le utiliza în conceperea discursurilor de diverse tipuri. Studenții se vor familiariza cu diversele accepţiuni ale noţiunii discutate, vor conştientiza apropierile şi delimitările posibile în raport cu alte noţiuni din acelaşi domeniu. Vor fi atinse, de asemenea unele concepte din sfera pragmaticii, o disciplină recentă în ştiinţele limbajului, a cărei stăpânire este utilă unui specialist în relaţii publice. În sfârşit, vor fi delimitate şi discutate o serie de tipuri specifice de discurs și vom opera o posibilă delimitare a persuasiunii de manipulare. Cunoştinţele teoretice dobândite vor fi asociate cu activităţi de ordin practic.

Cursul Modernitatea literaturii române: specific naţional şi context european urmăreşte un studiu-sinteză al literaturii române la nivelul unei construcţii estetico-literare de reală valabilitate astăzi: modernitatea literaturii române, însuşirea ei de a satisface tendinţele scării de valori ale contextului european, propunându-și să ierarhizeze, contextualizat, valorile literare moderne create de potenţialul naţional. Disciplina propune abordări inter- şi transdisciplinare, solicitate de programul de formare profesională a masteranzilor, oferind oportunitatea de a aprofunda şi integra cunoştinţele obţinute la ciclul I (Licență) în cadrul cursurilor de Istorie a literaturii române şi Literatură comparată. Studenții vor avea posibilitatea de a-şi forma competenţe de aplicare şi performare profesională, implicit competența de percepere a identității lingvistice, literare și culturale proprii în context național și universal.

Cursul Modernitatea literaturii române: specific naţional şi context european este destinat masteranzilor de la Facultatea de Litere (anul I, ciclul II), programul „Limbă, literatură și civilizație românească”, și este predat în limba română.

      Actul comunicării este un proces social viu, înainte de toate, şi apoi unul lingvistic, care presupune repliere, adecvare la conţinut, la circumstanţe. Anume acest fapt a generat apariţia stilurilor funcţionale, a diverselor limbaje care pot exprima relevant relaţiile stabilite între vorbitori, precum şi activităţile foarte variate din societate. Limba română standard cu toate componentele sale funcţionale constituie temelia relaţiilor de comunicare oficială într-un stat. Prin urmare, aceasta are şi nişte particularităţi specifice, cum ar fi lexicul neutru din punct de vedere stilistic(restricţii în folosirea unor termeni de uz curent, a cuvintelor şi expresiilor familiare), topică obiectivă, directă, predominarea unor părţi de vorbire faţă de altele etc. În acelaşi timp, limbajul standard este bază a formării stilurilor administrativ-juridic şi ştiinţific, a aşa-numitului limbaj nonafectiv, nonartistic sau limbaj cultivat nonartistic.

      Cursul intitulat Varietăți funcțional-stilistice ale limbii române se înscrie perfect în Programul Lingvistică și comunicare prin caracterul său funcţional, în primul rând, dar şi prin competenţele care pot fi acumulate şi prin abilităţile de redactare a textelor, de însuşire a caracteristicilor, a particularităţilor şi a structurilor specifice acestui domeniu. Sunt vizați masteranzii din anul I, care urmează să deprindă un set de elemente obligatorii pentru a recunoaște textele din diverse registre funcțional-stilistice ale limbii şi să poată elabora orice tip de text conform cu algoritmul de redactare a acestora şi cu dexterităţile obţinute în acest sens.

 

Cursul de față este adresat studenților ciclului II (cu predare în limba română), anul I. sem. I, care își doresc o specializare în domeniul elaborării, redactării și cercetării limbajului de specialitate în cadrul Facultății de Litere. Cursul de față își propune, pe lângă identificarea trăsăturilor de bază ale termenilor şi terminologiilor, şi raportarea lexicului specializat la sistemul general al limbii, dar și analiza variaţiilor contextuale, situaţionale şi stilistice ale termenilor din diferite domenii ale științei, precum și analiza activității de standardizare pe care o desfășoară operatorii economici, asociațiile profesionale, diverse organisme de protecție a consumatorilor.