Cursul fundamental Aspecte  sociofuncţionale ale limbii şi traducerea este destinat masteranzilor anului I, ciclului II Masterat de la domeniul general de studii 023 Filologie, specialitatea Traducere și interpretare de conferințe în semestrul II.

Acest curs abordează mai multe probleme cu privire la limbă din punct de vedere social şi funcţional. Cursul permite masteranzilor aprofundarea principalelor noţiuni teoretice şi metodologice ale lingvisticii generale și traductologice.

Cursul Traducerea simultană și consecutivă din limba română/rusă în limba engleză este
destinat studenților anului I, ciclului II Masterat și va fi predat în limba engleză în
semestrul II.

În semestrul dat, masteranzii vor fi familiarizați cu particularitățile lingvistice,
pragmatico-semantice ale discursului juridic și vor traduce simultan și consecutiv diverse discursuri
din domeniul dat.

Cursul universitar „Traducerea scrisă a textelor specializate din limba română/rusă în limba
engleză” este prevăzut pentru studenţii anului I de la ciclul II Masterat și va fi
predat în limba de studiu (engleză), axându-se pe traducerea din limba maternă
în limba de studiu.

Cursul de traducere a textelor specializate se orientează spre formarea unor deprinderi şi a unui
know-how în domeniul traducerii. Cursul are caracter aplicativ, accentul se pune pe învăţarea
tehnicilor şi strategiilor necesare pentru soluţionarea problemelor de traducere, inclusiv cercetarea
terminologică şi gestionarea surselor de informare, evaluarea calităţii textelor ţintă.

Destinat studenților cilcului II Master, specialitatea Traducere și interpretare de conferințe. 

Acest curs este recomandat atât pentru dezvoltarea profesională, cât și pentru cea personală, management-ul fiind indispensabil pentru organizarea eficientă a oricărui tip de activitate. Una dintre finalitățile importante ale cursului este să dezvolte capacități necesare pentru a fi eficient/ă și competitiv/ă pe piața de muncă. Ne referim în mod special la capacităţile de a lucra în echipă, de a lua decizii, de a accepta şi promova schimbarea și de a face față situaţiilor de stres.

Teoriile curente ale management-ului definesc manager-ul viitorului ca pe un practician care, pe lângă teoriile învățate, conștientizează conexiunea activității pe care o exercită cu responsabilități în raport cu durabilitatea mediului, responsabilitatea socială, aspecte ale diversității și echității sociale, armonizarea informației și tehnologiilor comunicării în raport cu cultura organizațională și procesele interne (comunicarea intra și inter-organizațională), influența contextului general asupra rezolvării problemelor organizațonale, necesitatea cooperării cu actori sociali și politici (advocacy, modernizarea cadrului legislativ în domeniul antreprenoriatului și a organizațiilor non-guvernamentale).

Cursul universitar Traducerea scrisă a textelor specializate este prevăzut pentru studenţii anului I de la ciclul II Masterat, domeniul general de studii 023 Filologie, specialitatea Traducere şi interpretare de conferinţe. Cursul urmează a fi predat în limba de studiu (franceza) şi se va axa, în special, pe traducere din limba maternă spre limba de studiu.

Acest curs practic de traducere simultană este destinat masteranzilor de la anul I, semestrul II, de la specialitatea Traducere și interpretare de conferință, cît și diverselor persoane dornice de a dobîndi abilitatea de traducere simultană din limba franceză în limba maternă și din limba maternă în limba franceză în scopuri practice bine definite. Cursul practic are ca scop să dezvolte competenţe şi depinderi de traducere simultană, oferind  o serie de aspecte practice pentru formarea abilităţii acestui tip de  traducere.

Cursul este dedicat studentilor de la ciclul 2 master. Traducerea simultana se va axa pe domeniul juridic, diferite subdomenii ale acestuia.