Examinare glosar cu acest index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOATE

Pagina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Următorul)
  TOATE

C

Competență

Competențele sunt o combinaţie dinamică de cunoştinţe, înţelegeri, iscusinţe, aptitudini, abilităţi şi atitudini. 
Programele de studii au ca obiectiv principal dezvoltarea acestor competențe. Competențele sunt dezvoltate în toate cursurile din program și sunt evaluate la diferite etape din program. Unele competențe sunt corelate cu disciplinele de studii (specifice domeniului de studii), altele sunt generice (comune pentru orice program de calificare). Competențele sunt dezvoltate într-o manieră integrată și ciclică pe parcursul programului în întregime. Potrivit proiectului Tuning finalităţile de studii exprimă nivelul de competenţe atins de către student.


Competențe cheie

Competențele cheie sunt cele mai importante competențe pe care le va dezvolta absolventul ca rezultat al definitivării unui program de calificare.


Competențe generice

Competențele generice sunt de asemenea denumite competențe transferabile sau competențe generale academice. Ele sunt generale pentru orice program de calificare de un anumit nivel și pot fi transferate dintr-un context în altul.


Competențe specifice

Competențe ce sunt specifice pentru un domeniu/disciplină anume.


Credit

Instrument de cuantificare, utilizat pentru a măsura volumul de muncă depus de student în termeni de timp necesar pentru realizarea finalităților de studii. Creditele permit cadrelor academice și studenților să evalueze volumul și nivelul de învățare, bazat pe realizarea finalităților de studii. Creditele pot fi acordate unui student pentru a recunoaște realizarea finalităților preconizate la un nivel anume prin învățarea la locul de muncă sau a învățării precedente. Creditele de obicei nu pot fi pierdute, de vreme ce au fost acordate, deși în anumite circumstanțe o instituție poate să ceară ca creditele să fie acordate într-un anumit interval de timp pentru a fi recunoscute ca parte a programului de studii. Acest lucru se poate întâmpla în acele domenii, în care cunoștințele și deprinderile se modifică în mod rapid, de exemplu în informatică sau medicină, etc.


Curs

Formă de organizare a studierii unui subiect specific, proiectată şi realizată, în mod special, în învăţământul superior. Experiență de învățare structurată formal. Cursul trebuie să aibă un set coerent și explicit de finalități de studii exprimate în termeni de competențe ce trebuie dezvoltate și criterii de evaluare relevante. Cursurile pot avea un număr diferit de credite.


D

Descriptori

Afirmații generice ce reprezintă linii directoare pentru finalitățile de studii pentru o calificare. Descriptorii asigură puncte clare de referință ce descriu finalitățile principale ale unei calificări, precum este definit în Cadrele Naționale, și stabilesc clar natura schimbării dintre nivele.


Descriptori de calificare

Afirmații generice ale rezultatelor de învățare. Descriptorii sunt puncte clare de referință ce descriu finalitățile principale ale unei calificări deseori cu referință la nivelele naționale.


Descriptori de nivel (ciclu)

Afirmații generice prin care se descriu caracteristicile și contextul de învățare, ce se așteaptă la fiecare nivel în raport cu care se compară/revizuie finalitățile de studii și criteriile de evaluare.


Descriptori Dublin

Descriptorii Dublin sunt afirmații foarte generale despre așteptările referitoare la rezultatele și competențele asociate cu titlurile ce reprezintă definitivarea unui ciclu Bologna. Descriptori generali de nivel au fost elaborați pentru: ciclul scurt din cadrul ciclului unu, ciclul unu/licență, ciclul doi/masterat, ciclul trei/doctorat.
Descriptorii constau dintr-un set de clasificări/criterii, parafrazați în termeni de nivele de competențe, care permit să se facă distincție într-un mod general și larg între diferite cicluri.
Au fost stabilite următoarele cinci seturi de clasificări/criterii.

  • Acumularea de cunoștințe și dezvoltarea de înțelegeri;
  • Aplicarea cunoștințelor și înțelegerilor;
  • Efectuarea raționamentelor și deciziilor pe bază de argumente;
  • Comunicarea cunoștințelor și înțelegerilor;
  • Capacitatea de a continua procesul de învățare.

Descriptorii Dublin au foat elaborați de un grup internațional de experți, care și-au luat numele de Inițiativa Comună de Calitate (Joint Quality Initiative - JQI). Activitățile JQI și Tuning se consideră reciproc complementare.Pagina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Următorul)
  TOATE