Cursul Traducerea consecutivă din limba engleză în limba română a textului juridic este destinat studenților anului II, ciclului I Licență de la domeniul general de studii Științe umanistice, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză și limba germană și este predat în limba engleză.

Cursul Traducerea consecutivă din limba engleză în limba română a textului juridic este unul aplicativ, practic care are ca scop formarea competenţelor și abilităților de traducere consecutivă în baza textelor din domeniul juridic. Este un curs de introducere în aspectele ce vizează interpretarea orală a textului. Cursul dat este axat pe studierea tipologiilor de texte destinate pentru traducerea orală din domeniul juridic şi familiarizarea studenţilor cu tehnicile şi metodele de traducere consecutivă. O deosebită atenţie se va acorda analizei teminologice a textelor, interpretării mesajului specializat, întocmirii glosarelor bilingve, traducerea consecutivă a diferitor tipuri de texte orale (discursuri, interviuri, secvenţe video şi audio).  

Engleza modernă este denumită adeseori „lingua franca” globală şi este limba dominantă pe plan internaţional în toate sferele vieţii. Cunoaşterea limbii engleze este necesară pentru angajarea în anumite domenii, profesii sau ocupaţii. Prin urmare, disciplina Lingvistica textului englez II cuprinde o varietate de teme şi conţinuturi ce acoperă situaţii şi intenţii comunicative tipice ţinând cont de interesele societăţii şi necesităţile de zi cu zi ale studenţilor; este orientată spre pătrunderea mai adâncă a sensului unei opere literare şi comentariul ei lingvistic, cât şi al criteriilor de structurare intratextuală (lexico-gramaticale şi semantico-stilistice). Disciplina are ca scop formarea competenţelor profesionale specificate în Planul de învăţământ în formula: Comunicarea la nivel mediu-înalt în două limbi străine. Redactarea diferitor tipuri de texte/discursuri în două limbi străine. Utilizarea limbajului specializat în funcţie de publicul ţintă. Analizarea fenomenelor lingvistice și literare din perspectiva diacronică, sincronică și socială.

În cadrul acestui curs vor fi consolidate şi formate noi repere pentru analiza şi sinteza conţinutului textului la diferite nivele. Se va pune accent pe dezvoltarea competenţelor lingvistice în interpretarea textului, care îi vor înarma pe studenţi cu modele eficace de analiză şi sinteză a textului literar. Disciplina dată se axează pe principiile: progresivităţii, evaluării individuale şi colective, instruirii problematizate, atomizării şi reconstruirii analitice a materialului. Activităţile de interpretare a textului, traducere literară şi de formulare a exerciţiilor la text au ca finalitate formarea criticilor literari, a traducătorilor şi profesorilor.

Prezentul curriculum a fost racordat Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi, care defineşte nivelurile de competenţă şi permit de a evalua progresul studentului la fiecare etapă a procesului de învăţare.

Curriculumul este elaborat pentru nivelul BI. Limba de predare a cursului este limba engleză. Cursul este destinat studenţilor anului II de la ciclul licenţă.

Cursul Traducerea comunitară în domeniul medical, social și educațional este destinat studenților anului III, ciclului I Licență de la domeniul general de studii Științe umanistice, specialitatea Limba engleză aplicată şi limba B aplicată și va fi predat în limba engleză. Scopul acestei discipline este de inițiere a studenților în domeniul interpretării în cadrul comunității în contextul medical, social și educațional.

1. Prezentarea generală a disciplinei

Această disciplină se bazează pe conceptele fundamentale ale semioticii contemporane şi constă în aplicarea abordării semiotice la analiza unui text ca un fenomen lingvistic şi cultural. Semiotica  cercetează felul în care funcţionează comunicarea şi semnificarea, relaţiile dintre cod şi mesaj, dintre semn şi discurs. Unitatea fundamentală semiotică este semnul. Obiectul semioticii este teoria semnificaţiei, încercând să explice cum anume se construieşte aceasta pe baza semnelor şi codurilor. Un rol principal în procesul de decodificare a unui semn îl au conceptele de semnificant şi semnificat, conotaţie şi denotaţie. 

Scopul acestui curs este de a dezvolta abilităţile de comunicare la nivel avansat în citirea textelor literare şi non-literare, abilităţile de scriere a eseelor analitice. Cursul de semiotică presupune dezvoltarea continuă a vocabularului activ al studenţilor şi a abilităţilor de decodificare a semnelor lingvistice: procesul de producere şi interpretare a mesajelor, respectiv codurile care guvernează utilizarea acestor semne. Semnificaţia unui mesaj poate fi descifrată doar în măsura în care cel care receptează mesajul cunoaşte codul.

2. Locul şi rolul disciplinei în formarea competenţelor specifice ale programului de formare profesională/specialităţii şi misiunea curriculumului în formarea profesionalăSemiotica textului englez este o disciplină obligatorie în planul de învăţământ la specialitatea Limba şi literatura engleză şi franceză/germană. Disciplina contribuie la formarea principalelor competenţe profesionale.

3. Limba de predare a disciplineilimba engleză

4. Beneficiarii: Cursul este prevăzut pentru studenţii anului III, domeniul general de studii – 14 Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea – 141.09.04 Limba şi literatura engleză şi limba franceză.

Cursul Traducere gramaticală din limba engleză în limba română/rusă este destinat studenţilor ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză şi limba B și va fi predat în limba engleză. Acest curs înglobează în sine sistemul gramatical al limbii engleze prin prisma traducerii, având scopul de a facilita comunicarea eficientă atât orală cât şi scrisă, conştientizarea dificultăților de ordin gramatical în procesul de traducere din sau în limba engleză, precum și evaluarea performanţelor obţinute de studenţi.

„Literatura engleză din secolul XX (II) – XXI” este una dintre disciplinele ale ciclului filologic care asigură pregătirea profesională a studenților anului III în domeniul studiilor umanistice. Destinația disciplinei este de a le oferi o cunoaștere a etapelor, concepțiilor, problemelor și valorilor literaturii engleze din această perioadă. Scopul disciplinei constă în formarea competențelor profesionale care le-ar permite studenților să formuleze judecăți critice și de valoare asupra fenomenelor culturale, sociale și politice din trecut și din prezent.

Disciplina „Capodoperele literaturi engleze din secolul XX” are ca scop formarea unui ansamblu de cunoștințe, aptitudini și atitudini pentru a le oferi studenților o cunoaștere a etapelor, concepțiilor, problemelor și valorilor literaturii engleze din secolul al XX-lea. Destinația disciplinei constă în formarea competențelor profesionale care le-ar permite să formuleze judecăți critice și de valoare asupra fenomenelor culturale, sociale și politice din trecut și din prezent. Este destinat formării unei viziuni sistemice și poliaspectuale asupra literaturii engleze din perioada studiată.

Cursul Pragmatica textului englez este destinat studenților anului 4, Facultatea de Litere.

Disciplina Traducerea scrisă a textelor sociopolitice  este prevăzută pentru studenții anului II de la Ciclul I Licență, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză și italiană, forma activității didactice fiind ora de laborator.

      Obiectivele disciplinei vizează cunoașterea și operarea cu noțiuni de unitate de traducere, text/limbă-sursă, text/limbă-ţintă, tehnici de traducere, etape de traducere, eroare și greșeală de traducere, dificultate și problemă de traducere; familiarizarea cu structura și instituțiile statului italian, noțiunea de text sociopolitic și terminologia aferentă domeniului sociopolitic; determinarea particularităților de traducere a textelor din domeniul social și politic; aplicarea cunoștințelor teoretice dobândite la cursurile aferente la  traducerea scrisă din italiană în română/rusă a textelor din domeniul sociopolitic.

      Cursul se axează pe instruire interactivă, care se bazează pe asigurarea interactivităţii subiecţilor instruirii, respectiv pe implicarea şi parti­ci­pa­rea lor (inter)activă şi deplină (intelectuală/cognitivă, afectiv-motivaţională şi psihomotorie) în procesul propriei formări, prin stabilire de interacţiuni intelectuale, verbale, social-emoţionale şi afective cu cadrul didactic şi cu ceilalţi colegi, şi prin stabilire de interacţiuni cu conţinuturile curriculare și selectarea conținuturilor. Această abordare interactivă, în care subiectul îşi construieşte cunoştinţele şi se dezvoltă în contextul procesului general de autoreglare, le permite studenților să-şi realizeze cunoaşterea prin interacţiu­nea dintre concepţiile prealabile şi informaţia pe care o acumulează.

 

Cursul Limba Engleză contemporană cu aplicare la traducere I este destinat studenților ciclului I
Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducerea şi Interpretarea. Limba
Engleză și limba B și va fi predat în limba engleză.
Acest curs reprezintă în primul rând o consolidare a fondamentelor fonetico-fonematice a limbii
engleza, în al doilea rând o introducere în particularităţile lexico-gramaticale ale englezei contemporane.
Se propune o iniţiere în analiza lexicală, gramaticală și pragmatică cu elemente de traducere a unui şir de
dialoguri, de texte informative şi descriptive variate tematic cu dificultate în creştere. Pentru a dezvolta
deprinderea de decodare, sintetizare, prezentare a diferitor mesaje, cursul prevede un număr de ore
semestrial pentru prezentarea, discutarea lecturii individuale recomandate de profesor.
Cursul dat îşi propune o serie de obiective generale axate pe dezvoltarea competenţelor gnoseologice,
praxiologice şi comunicative ale studentului pe parcursul anului de studiu. Se va pune accentul pe
asimilarea activă şi continuă a vocabularului (sinonimie, antonimie, polisemie, familii de cuvinte,
frazeologisme, expresii noi etc.). Se va atrage atenţia la procedeele gramaticale, lexicale şi sintactice de
construire a unui text, ceea ce va ajuta la organizarea logico-semantică şi formală a mesajului, la
dezvoltarea capacităţilor de a dialoga, de a exprima păreri, de a argumenta, de a construi monologuri
informative, descriptive, interpretative și de a forma competenţe de comunicare scrisă şi orală.
Fenomenele lexico-gramaticale vor fi studiate şi însuşite în comparaţie cu fenomenele corespondente din
limba maternă.

 

Cursul Limba italiană: analiză și producere de texte informative și narative  are ca scop formarea unor competențe, aptitudini, atitudini și valori privind comprehensiunea, analiza și producerea textelor acestor tipuri de texte. Prezentul curs prevede iniţierea în conceptele lingvisticii și teoriei enunţării prin punerea în funcțiune a limbii în acte individuale de utilizare, studierea textelor originale scrise și audiate, astfel contribuind la dezvoltarea profesională și multilaterală a viitorilor specialiști în domeniul traducerii. Studenții vor fi familiarizați cu particularitățile textelor narative și informative, cu tehnicile de rezumare și sintetizare a acestora, vor dezvolta competența de analiză a aspectelor structurale, lexico-gramaticale și semantico-stilistice ale textelor de tip narativ și informativ.

       Cursul Sociolingvistica engleză este destinat studenţilor ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză şi limba franceza/germana/italiana și va fi predat în limba engleză. Cursul presupune familiarizarea cu specificul funcţionării limbii engleze contemporane în societate şi metodele de investigare ale limbii utilizate în domeniul sociolingvisticii. Obiectivele cursului sunt axate pe aprofundarea cunoştinţelor studenţilor despre limbă şi funcţia ei în societate, planificarea limbii, factorii ce influenţează utilizarea diferitor registre ale limbii, variaţii sociale şi geografice, dar și uzul individual al limbajului, cum ar fi: identitatea lingvistică, conștiința lingvistică, ideologia lingvistică, prestigiul limbii.

      Cursul constă din 14 unități urmate de diferite exerciții de comprehensiune, aplicare și integrare a cunoștințelor obținute. Înregistrarea unor progrese impresionante în domeniul ştiinţelor cognitive, al inteligenţei artificiale şi al lingvisticii textului, simultan cu apariţia unei teorii funcţionale în lingvistică, ţinând cont de domeniul social şi semantic – lingvistica sistemică – contribuie la perfecţionarea teoriei lingvistice şi la îmbunătăţirea calităţii aplicării acesteia în practică, căci, din punct de vedere pragmatic, într-o lume aflată în continuă şi rapidă schimbare, o lume în care cunoaşterea se lărgeşte într-un ritm fără precedent, transferul de informaţie depinde din ce în ce mai mult de o aplicare eficientă, calitativă care să dea rezultate pozitive.

       Argumentările cu un caracter teoretic prezentate în cadrul cursului de faţă se bazează pe faptul că toate dificultăţile aplicative pot (şi trebuie) să fie depăşite prin interpretarea şi analiza originalului, cu ajutorul diverselor procedee şi tehnici utilizate în acest scop. 

Curs obligatoriu de specialitate destinat studenților anului I, semeastrul II, de la specialitatea Limba franceză și engleză ȘE

Profesor Fiodorov Victoria

Disciplina Sociolingvistica şi civilizația engleză cuprinde o varietate de teme şi conţinuturi ce acoperă situaţii şi intenţii comunicative tipice ţinând cont de interesele societăţii şi necesităţile de zi cu zi ale studenţilor. Sociolingvistica analizeaza relatia dintre limbă si societate, din punct de vedere al identitatii sociale a individului. Se va examina relatia dintre limba si constructii ca: natiune, regiune, rasa, profesie, vârsta, sex, bi/multilingvism.

Prezentul modul are două părți. Ne propunem ca la finalul cursului studentii sa aiba urmatoarele competente specifice acestui domeniu: identificarea si analizarea, atât teoretică cât si practică a unor teme din domeniu; identificarea factorilor sociali care influenteaza folosirea limbii; abilitatea de a defini concepte-cheie specifice domeniului; dezvoltarea abilitatii de a analiza modele de limba; intelegerea modului in care limba variaza in functie de regiune geografica, apartenenta etnica, clasa sociala; întelegerea modului în care limba reprezinta cultura în care ea este folosita. 

Disciplina are ca scop formarea competenţelor profesionale specificate în Planul de învăţământ în formula: comunicarea la nivel mediu-înalt în două limbi străine, redactarea diferitor tipuri de texte/discursuri în două limbi străine, analizarea fenomenelor lingvistice și literare din perspectiva diacronică, sincronică și socială, cunoașterea literaturii și a culturii țărilor și popoarelor limba cărora se studiază.

Studierea temelor din cadrul disciplinei Civilizația limbii engleze (Regatul Unit și Statele Unite ale Americii) are ca scop să creeze o imagine de ansamblu asupra culturii și civilizației culturii și civilizației engleze și americane. De asemenea, se urmărește formarea unei baze teoretice și practice legate de cultura și civilizația Regatului Unit și a Statelor Unite prin dobîndirea de cunoștințe despre cultura țărilor anglofone, prezentate comparativ, familiarizarea cu terminologia specifică studiilor culturale și instrumentele necesare pentru analiza textelor cu conținut informativ.

În cadrul cursului se utilizează activități cu un preponderent caracter comunicativ, practiv-aplicativ și conținuturi adecvate pe baza unor materiale autentice. De asemenea, studenții au posibilitatea să-și dezvolte o serie de reprezentări privind experiența proprie, informații, valori și atitudini privind universul spiritual și cultural-tehnic anglo-saxon și american.  

Societatea umană supravieţuieşte astăzi într-un mediu natural-antropic în permanentă schimbare, fiind expusă manifestărilor frecvente ale fenomenelor naturale extreme, cum sunt seismele puternice, secetele, precipitaţiile abundente,  inundaţiile, alunecările de teren, furtunile şi uraganele puternice la care se adaugă multiple accidente tehnogene. Ele au o influenţă directă asupra sănătăţii şi nivelului de trai al fiecărei persoane, precum şi a societăţii în ansamblu.

Într-un termen destul de scurt riscurile naturale pot submina serios rezultatele investiţiilor pentru dezvoltare şi rămân unul din cele mai serioase obstacole în realizarea dezvoltării durabile şi diminuării sărăciei pe planeta noastră.

      Cursul Traducerea comunitară în domeniul medical, social, educaţional este destinat studenților anului III, ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba franceză şi engleză și va fi predat în limba franceză. Scopul acestei discipline este de inițiere a studenților în domeniul interpretării în cadrul comunității în contextul medical, social și educațional.

Actualitatea și importanța acestui curs pentru un viitor traducător se explică prin efortul intelectual, terminologic și psihologic depus în situațiile ce țin de contextul comunitar. Cursul dat este axat pe familiarizarea studenților cu contextul comunitar, studierea tipologiilor de situații lingvistice și texte din contextul comunitar. Atenţie se va acorda întocmirii glosarelor bilingve pe domenii și simulării de situații pentru traducere. Fiecare temă este abordată din punct de vedere a situației, tipului de comunicare specific situației, procedurile / protocoalele aplicate în asemenea situații, precum și materialele scrise sau orale care pot fi folosite pentru pregătire. 

Lexicologia limbii române este un curs fundamental, având drept obiectiv general pregătirea viitorilor filologi în domeniul limbii române literare contemporane. 

Acceptând teza că limba e, întâi de toate, vocabular, importanţa cursului este una primordială: studenții vor însuși interdependența noțiunilor de bază ale lexicologiei, informându-se despre sensurile cuvintelor, utilizarea lexemelor în contexte potrivite, evitând confuziile, identificând corect relațiile dintre cuvinte etc. Cunoştinţele şi deprinderile practice, obţinute la cursul de „Lexicologia limbii române”, înlesnesc asimilarea materiei de studiu la celelalte discipline lingvistice – morfologie, sintaxă, stilistică etc.

Studierea lexicologiei limbii române permite studentului atât cunoașterea problemelor teoretice ale sistemului lexical românesc, cât și asimilarea normelor literare de utilizare corectă a unităților lexicale.

 

 

Disciplina Literatura universală din secolul al XIX-lea îşi propune să le formeze studenţilor competenţe culturale, analitice şi comunicaţionale inter- şi trans-disciplinare, centrate pe dezvoltarea multilaterală a personalităţii şi pe eficientizarea capacităţilor lui performative în câmpul muncii. Cursul are un caracter preponderent formativ, stimulând spiritul creativ şi critic al studenţilor, facilitându-le elaborarea propriilor concepţii valorice şi a viziunilor estetice, pentru activitatea practică ulterioară.

Cursul Studii Lingvistice are scopul de a consolida regulile și reprezentările care stau la baza structurii limbii engleze și ceea ce acestea dezvățuie despre principiile generale care determină forma și dezvoltarea acestei limbi.

Acest curs facilitează atît asimilarea de cunoștințe, cît și formarea de competențe și abilități necesare și utile  pentru integrarea în cîmpul muncii și răspunde cerințelor pieței muncii.

Cursul își propune, prin intermediul mecanismelor, tehnicilor, modurilor și nivelurilor de structurare și de interpretarea a structurii limbii să-l înzestreze pe student (lingvist/profesor) cu concepte, construcții teoreticeși modle de analiză, astfel, întregul aparat științific al lingvisticii care fundamentează și susține o lectură multiplă, dinamică și realistă a principiilor lingvistice.

Disciplina Literatura universală din secolul al XIX-lea are statut fundamental în cadrul pachetului curricular la Domeniul de formare profesională 0231 Studiul limbilor, următoarele specialităţi: Traducere şi interpretare: Limba franceză şi engleză, Limba engleză şi franceză, Limba engleză şi germană, Limba engleză şi italiană, Limba engleză și spaniolă; Filologie: Limba spaniolă și engleză și la Domeniul de formare profesională –0114 Formarea profesorilor, specialitățile Limba engleză şi franceză; Limba franceză şi engleză; Limba germană și engleză.

Având ca scop principal familiarizarea studenţilor cu valorile fundamentale ale literaturii universale din sec. XIX (I), privite în raport cu transformările social-politice, economice și spirituale, precum și cu evoluţia gândirii estetice şi filozofice din această perioadă, cursul  se va orienta atât spre evidenţierea caracterului evolutiv al procesului literar, cât şi spre reliefarea trăsăturilor discursului literar, caracteristic acestei perioade. O atenție considerabilă se va acorda confluențelor literaturii romantismului cu celelalte arte pentru a forma o imagine globală asupra culturii. Prelegerile și seminariile vor avea un caracter preponderent formativ, stimulând spiritul creativ și critic al studenţilor, ajutându-i să-şi elaboreze propriile concepţii estetice şi axiologice.

Disciplina Literatura universală din secolul al XIX-lea îşi propune să le formeze studenţilor competenţe culturale, analitice şi comunicaţionale inter- şi trans-disciplinare, centrate pe dezvoltarea multilaterală a personalităţii şi pe eficientizarea capacităţilor lui performative în câmpul muncii. Cursul are un caracter preponderent formativ, stimulând spiritul creativ şi critic al studenţilor, facilitându-le elaborarea propriilor concepţii valorice şi a viziunilor estetice, pentru activitatea practică ulterioară.

      Disciplina „Literatura universală din sec. XIX(II)” are ca scop formarea unui ansamblu de cunoștințe, aptitudini și atitudini pentru a le oferi studenților o cunoaștere a etapelor, concepțiilor, problemelor și valorilor literaturii universale din această perioadă. O atenție considerabilă se va acorda confluențelor literaturii cu celelalte arte pentru a prezenta o imagine mai complexă asupra culturii. 

      Se va urmări formarea capacităţii de a comenta o operă literară sau anumite aspecte ale acesteia, accentul punându-se pe specificitatea textelor din realism, naturalism, simbolism, estetism ș.a., pe familiarizarea studentului cu cele mai importante direcţii şi tendinţe, genuri şi specii literare, precum și pe formarea competenţelor de a integra un fenomen literar sau o operă concretă în contextul istoric şi cultural prin conexiuni interdisciplinare (istorie, politică, filosofie, arte etc.), pe lărgirea şi completarea cunoştinţelor de teorie literară. Disciplina își propune formarea  competențelor culturale, analitice și comunicaționale trans-disciplinare, centrate pe dezvoltarea multilaterală a personalității studentului și pe eficientizarea capacităților lui în câmpul muncii.

„Literatura universală sec. XVII - XVIII” este una dintre disciplinele de bază ale ciclului filologic care asigură pregătirea profesională a studenților anului I, Ciclul I, Licență în domeniul studiilor umanistice. Destinația cursului este de a le oferi o cunoaștere a etapelor, concepțiilor, problemelor și valorilor literaturii universale din secolele XVII, XVIII, realizată prin analiza istorico-literară, filologică şi hermeneutică a textelor studiate. Scopul disciplinei constă în formarea competențelor profesionale care le-ar permite studenților să formuleze judecăți critice și de valoare asupra fenomenelor culturale, sociale și politice din trecut și din prezent.

 ”Literatura universală sec. XVII-XVIII” reprezintă un curs universitar, destinat formării unei viziuni sistemice și poliaspectuale asupra literaturii universale din perioada respectivă, privite în raport cu transformările social-politice, economice și spirituale, precum și cu evoluţia gândirii estetice şi filozofice din această perioadă. Cursul  se va orienta atât spre evidenţierea caracterului evolutiv al procesului literar, cât şi spre reliefarea trăsăturilor discursului literar, caracteristic fiecărei epoci în parte. O atenție considerabilă se va acorda confluențelor literaturii cu celelalte arte pentru a forma o imagine globală asupra culturii. Prelegerile vor avea un caracter preponderent formativ, stimulând spiritul creativ și critic al studenţilor, ajutându-i să-şi elaboreze propriile concepţii estetice şi axiologice.

      Obiectivele acestei discipline sunt orientate spre lectura celor mai reprezentative texte ale literaturii universale din clasicism, baroc și din literatura iluministă şi a literaturii critice recomandate, urmărindu-se formarea capacităţii de a comenta o operă literară sau anumite aspecte ale acesteia, accentul punându-se pe specificitatea textelor din aceste perioade, pe familiarizarea studentului cu cele mai importante direcţii şi tendinţe, genuri şi specii literare,  precum și pe formarea competenţelor de a integra un fenomen literar sau o operă concretă în contextul istoric şi cultural prin conexiuni interdisciplinare (istorie, politică, filosofie, arte etc.). De asemenea, modulul își propune formarea competențelor culturale, analitice și comunicaționale trans-disciplinare și transversale, centrate pe dezvoltarea multilaterală a personalității studentului și pe eficientizarea capacităților lui performative în câmpul muncii. 

Cursul Pragmatica traducerii  este destinat studenţilor ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie și va fi predat în limba engleză. 

Conținutul aplicativ al cursului este axat pe identificarea și dezvoltarea abilităţilor şi competențelor specifice: abilitatea de comunicare în funcţie de necesităţile profesionale; determinarea componentelor de bază ale analizei discursului; interpretarea aspectelor semantico-pragmatice ale discursului; determinarea și inferarea sensului în baza situației comunicative; utilizarea limbajului specializat în funcţie de publicul ţintă; interpretarea ideilor abordate în textele şi mesajele ce urmează să fie traduse; producerea și expunerea unui discurs ; identificarea și deosebirea registrelor stilistice ale mesajelor audiate și stabilirea relațiilor între vorbitori ; participarea la interacțiuni verbale în contexte cotidiene pe diverse teme; traducerea scrisă din limba străină în limba maternă şi viceversa a diverselor tipuri de texte; adaptarea traducerii la situația de enunțare, formularea propunerilor pentru ameliorarea calităţii traducerii.

Cursul Traductologie este destinat studenţilor ciclului I Licență de la domeniul general de studii Ştiinţe umanistice, specialitatea Limba engleză aplicată şi limba B aplicată și este predat în limba engleză. 

Acest curs practic este dedicat studenţilor anului 3 cu scopul formării și dezvoltării competențelor necesare unui interpret de consecutivă.

Cursul Traducerea textelor literare din limba engleză în limba română este destinat studenţilor anului III ciclul I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză şi limba germană și va fi predat în limba engleză.

 

Cursul „Cultura comunicării interpersonale și organizaționale” este un curs teoretic, dar cu numeroase aplicaţii practice, care abordează fenomenul comunicării în general, şi pe cele ale comunicării interpersonale și organizaționale în particular, din multiple perspective: socială, culturală, psihologică. În prima parte a cursului sunt prezentate, discutate şi analizate definiţiile comunicării în general şi ale celei interpersonale în particular, conceptele şi elementele fundamentale ale acestui tip de interacţiune, cât şi câteva modele ale comunicării interpersonale. Tot în această parte a cursului, sunt prezentate şi comentate aspecte, procese şi tehnici specifice din comunicarea interpersonală: percepţia, ascultarea, feedback-ul, sinele şi cunoaşterea de sine, teama şi asertivitatea etc. În a doua parte a cursului sunt prezentate şi analizate elemente din comunicarea organizațională.  Sunt, de asemenea, explicate formarea relaţiilor interpersonale, puterea şi conflictul în cadrul relaţiilor interpersonale, precum şi evitarea, diminuarea deteriorării acestora. Integrarea cunoştinţelor dobândite la curs, cu cele din seminar şi din studiul individual duc la formarea unui sistem conceptual care să permită abordarea disciplinelor de specialitate.

    Didactica limbii engleze este destinată studenţilor de la specialităţile duble, domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, care studiază limba engleză ca specialitatea a doua. Disciplina Didactica limbii engleze este o disciplină fundamentală şi are drept scop familiarizarea studenţilor cu metodele de predare/învăţare a limbilor străine; cu strategiile şi tehnicile de predare şi planificare a activităţilor de comunicare (exprimare orală/scrisă, comprehensiune/scrisă); cu particularităţile de însuşire a limbii de către elevi. De asemenea, disciplina este justificată prin dimensiunea interculturală a educației ce rezidă în pregătirea cadrelor didactice pentru a percepe, accepta, respecta şi a experimenta diversitatea. Cadrele diactice necesită a fi bine pregătite pentru complexitatea lumii contemporane, manifestată puternic în plan relaţional şi în plan valoric interuman. Responsabilitatea cadrelor didactice ține de înțelegerea profundă a rolului vital pe care îl are diversitatea culturală în configurarea cetățeniei democratice.

    Cursul se axează pe principiile aprecierii și respectării diversității culturale, a progresivităţii, diferențierii și individualizării, pe formarea tinerilor ca persoane creative, capabile să aprecieze diferite culturi, să respecte şi să valorizeze pozitiv diferenţele culturale.

      Acest curs va ajuta cadrele didactice în devenire să facă faţă exigenţelor şi îi va antrena în găsirea de soluţii optime în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor cotidiene în predarea disciplinei, astfel încât să poată aborda creativ situaţiile care pot apărea în procesul de predare/învăţare prin intermediul capacității de a aborda diferențele cu respect, grijă și iscusință pedagogică. Materialul teoretic inclus reprezintă cele mai moderne cercetări în domeniu, corespunde cerinţelor actuale de predare şi stimulează gândirea critică şi creativă a studenţilor. Limba de predare este limba engleză.

Cursul normativ universitar Fonetica și Ortografia limbii române este destinat studenților de la facultatea de Litere, anul I și oferă  baza cunoștințelor pe care studenții le vor obține la disciplinele lingvistice. Fonetica este primul compartiment al limbii ca mod de succesiune metodică  și importanță științifică. Cunoștințele din fonetică ajută la soluționarea multor probleme de ordin practic. Stăpânirea normelor ortoepice si ortografice este obligatorie pentru orice vorbitor cult de limbă romănâ și, în primul rănd, pentru studenții USM.

Disciplina Introducere în teoria textului îşi propune să abordeze din perspectiva  teoriilor textului fenomenele lingvistice (la nivelul sistemic al limbii şi la nivelul specificităţii) şi literare în texte din diverse domenii socio-culturale și din diferite registre stilistice.

Se preconizează studierea relațiilor între diferite aspecte ale comunicării interumane, stabilindi-se relații între text și discurs,text și context, text și intertext. Este o disciplină care formează  competenţe specifice în cadrul  programului de licență.

Modulul Introducere în teoria textului / Lingvistica generală şi romanică este destinat studenţilor de la Facultatea Litere, anul III L, III ŞE, IV f/r, specialităţile: Limba şi literatura română,  Limba şi literatura română – Limba franceză, Limba şi literatura română – Limba engleză.

Cursul de Analiza lingvistică a textului artistic presupune pregătirea filologică aprofundată a studenţilor filologi, deoarece, pe parcursul orelor, studenţii se vor familiariza cu cele mai importante teorii și practici de abordare analitică a textului literar și non-literar,  vor însuşi sistemic terminologia literar-lingvistică în ansamblu, în vederea fundamentării teoretico-metodologice a studierii procesului şi a fenomenului literar în general. Acest scop major este determinat de faptul că textul literar și non literar sunt de bază ca material factologic investigativ, care, pentru a fi valorificat, necesită a fi perceput şi analizat ca obiect lingvistic şi artistic. Seminariile vor angaja plenar personalitatea studentului, oferindu-i şansa să demonstreze competenţele dobândite la disciplinele fundamentale din aria lingvistică şi literară prin realizarea unor analize ale textelor literare  clasice și moderne. Astfel, cursul se întemeiază pe studii metodologice moderne, elaborate de către cercetătorii cei mai avizaţi în domeniul ştiinţei textului.   

      Ca secţiune a gramaticii care studiază flexiunea cuvântului, morfologia operează o grupare a cuvintelor în clase semantico-gramaticale, numite părţi de vorbire.

       Componentul morfologic poate fi utilizat, alături de componentul sintactic, la sinteza pe care specialistul trebuie să o poată realiza în analiza fenomenelor de limbă.

       Ca disciplină fundamentală la ciclul licență la morfologie gramatica teoretică, care stabileşte principiile şi regulile de organizare şi de funcţionare a limbii, ca sistem de repere pentru cunoaşterea comunicării verbale, iar morfologia practică sau aplicată privește manifestările concrete ale vorbirii, precum şi procesul de învăţare a limbii.

                 Beneficiarii acestui curs sunt studenții de la Facultatea de Litere, anul II, Licență.

Cursul este adresat studenților anului 3 care vor fi inițiați în domeniul traducerii comunitare în context educațional, medical și al serviciilor sociale. 

Lexicologia este disciplina lingvistică ce se ocupă cu studiul vocabularului. Importanţa vocabularului rezultă din faptul că bogăţia unei limbi este dată, în primul rând, de volumul şi de varietatea vocabularului ei. Disciplina are ca scop formarea competenţelor profesionale specificate în Planul de învăţământ în formula: Utilizarea metodelor de analiză lingvistică şi literară adecvate predării limbilor A şi B din perspectivă diacronică, sincronică, social; Decodarea unităţilor lingvistice, a proceselor literare, a fenomenelor socio-culturale, a relaţiei lor, a proceselor care le afectează; Aplicarea teoriilor lingvistice studiate în procesul de predare a limbilor A şi B; Gestionarea procesului educaţional şi a comunicării didactice eficiente.

De asemenea, schimbările care au loc în societate, precum şi spectaculoasele progrese ale ştiinţei şi tehnicii contemporane, se reflectă, în primul rând şi nemijlocit, în vocabular, considerat ca fiind compartimentul cel mai labil şi mai deschis influenţelor din afară.

Prezentul curs are ca scop studierea şi cunoaşterea bazelor lexicologiei moderne engleze din punct de vedere sincronic şi diacronic. In cadrul acestui curs studenţii vor fi familiarizaţi cu metodele de formare şi cercetare ale cuvintelor, particularităţile stilistice ale vocabularului limbii engleze, căile de îmbogăţire a vocabularului şi schimbările pe care le-a suferit acesta pe parcursul istoriei, dialectele şi variantele limbii engleze şi alte aspecte ale lexicologiei moderne engleze.

Cursul de Lexicologia Limbii Engleze este destinat studenţilor din anul II și III de studii de la ciclul licenţă de la specialitățile duble la care limba engleză este specialitatea a doua.

 

Cursul Introducere în teoria lingvistică este orientat spre aprofundarea conceptelor de bază ale lingvisticii şi formarea unei viziuni de ansamblu asupra limbii ca fenomen social. Este disociat în multiple compartimente axate pe distincţiile limbă – vorbire, sincronie – diacronie, teoria semnului lingvistic, caracterul social al limbii, nivelurile limbii, limba ca sistem şi structură, metode lingvistice ş.a.

    Compartimentele în cauză facilitează interpretarea adecvată a problemelor controversate de teorie a limbii, studenţii obţinând dexteritatea de a aplica multiple procedee ale metodelor tradiţionale şi moderne, de a comenta trăsăturile esenţiale ale limbii: caracterul social, semiotic, sistemic, dinamic al limbii. Studenţii conştientizează interdependenţa conceptelor şi a teoriilor elaborate în lingvistica generală şi ale celor din domeniul disciplinelor lingvistice aplicate. Beneficiarii cursului sunt studenții din anul I ai facultății de Litere, atât cei care se specializează în domeniul ”Filologie”, cât și cei de la ”Științe ale educației”.

DisciplinaTraducerea scrisă din limba engleză în limba română/rusă a textului educațional este destinată studenților ciclului I Licenţă de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză şi limba B, forma activității didactice fiind ora de laborator. Obiectivele disciplinei vizează cunoașterea și operarea cu noțiuni de unitate de traducere, text/limbă-sursă, text/limbă-ţintă, tehnici de traducere, etape de traducere, eroare și greșeală de traducere, dificultate și problemă de traducere; familiarizarea cu noțiunea de text educațional și terminologia aferentă domeniului educațional; determinarea particularităților lingvistice și de traducere a textelor din domeniul educațional; aplicarea informației teoretice la  traducerea scrisă din engleză în română/rusă a textelor din domeniul educațional; traducerea textelor din limba engleză în limba română, urmată de evaluarea frontală, autoevaluarea sau inter-evaluarea calității acesteia.

 

Мировая литература первой половины XIX века является одной из базовых дисциплин филологического цикла, обеспечивающей профессиональную подготовку студентов II курса бакалавриата в области гуманитарных наук.

Цель курса – ознакомить студентов с литературным наследием первой половины XIX века. Аудитория должна получить историко-литературное и теоретико-литературное представление о своеобразии литературного процесса Предромантизма, Романтизма, а также начального этапа формирования эстетики Реализма в Европе и Северной Америке.

Теоретические сведения о литературном процессе эпохи подкреплены изучением ее художественного наследия. Изучаемые произведения призваны продемонстрировать эстетические и идеологические устремления эпохи, связать ее искания с культурологическими и этическими запросами современности.

Cursul prevede formarea competenţele metodologice necesare profilului de profesor de limba franceză în conformitate cu prevederile Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbi și Standardele profesionale pentru cadrele didactice din învățământul general.

The given course is meant to familiarize the 1st year students with the fundamentls of the English vocabulary study and acquisition, grammar revision and phonetic skills development, as well as subsequent practice of these in the translation process. The series of lectures based on the contemporary English neutral, formal, conversational, grammar - based and informative / interactive tasks will contribute to enhancing the communicative competence of the students attending these. The basic priorities of the course thus being established as the development of the foreign language students' capacities to master the basics of academic and conversational English, day-to-day communication, translation into the native language and critical opinion expression, it iaims primarily at developing oral and written communication fluency in an EFL acadmic classroom and translating English texts as the source data into the native target language of the learner as well.

Cursul "Etica profesională a traducătorului" este destinat studenților anului 3 ai specialității Traducere și Interpretare. În cadrul cursului vor fi puse în discuție  aspecte ce țin de principiile fundamentale ale codului deontologic al traducătorului, statutul și rolul traducătorului în societatea contemporană, competențele necesare traducătorului și interpetului, aspecte legate de impactul psihoemoțional asupra traducătorlui și interpretului și instruirea continuă a viitorilor specialiști, condiții de lucru etc.  

Acest curs are scopul de a forma cometențe interculturale necesare viitorilor traducători, capacitatea de evaluare a sistemului valoric, reprezentat de limba engleză, şi capacitatea de a prelucra neînţelegerile cauzate de diferenţele culturale. Predarea cursului Comunicarea interculturală din perspectivă traductologică are scopul de a forma la tineri receptivitatea multiculturală în gândire.

Comunicarea interculturală este acel schimb sau tranzacţie valorică, însoţită de înţelegerea semnificaţiilor adiacente, între persoane sau grupuri care fac parte din culturi diferite.

Perioada actuală în istoria omenirii poate fi numită, pe bună dreptate, era traducerii. Această denumire este pe deplin justificată de volumul enorm de cunoștințe partajat de vorbitori în diverse domenii, circuitul rapid al informației, drept efect al globalizării și al progresului tehnologic, traducerea contribuind la depăşirea barierelor lingvistice şi culturale în aceste și alte instanțe.

This course is dedicated to students from the Department of Translation, Interpretation and Applied Linguistics.

Literatura universală până în sec. al XVI-lea” este una dintre disciplinele de bază ale ciclului filologic care asigură pregătirea profesională a studenților anului I, Ciclul I, Licență, în domeniul studiilor umanistice. Destinația cursului este de a le oferi o cunoaștere a etapelor, concepțiilor, problemelor și valorilor literaturii universale din Antichitate, Evul Mediu și  Renaștere, realizată prin analiza istorico-literară, filologică şi hermeneutică a textelor studiate. Scopul disciplinei constă în formarea competențelor profesionale care le-ar permite studenților să formuleze judecăți critice și de valoare asupra fenomenelor culturale, sociale și politice din trecut și din prezent.

      Obiectivele principale ale acestei discipline sunt orientate spre lectura obligatorie a celor mai reprezentative texte ale literaturii universale din Antichitate până în secolul al XVI-lea şi a literaturii critice recomandate, urmărindu-se formarea capacităţii de a comenta o operă literară sau anumite aspecte ale acesteia, accentul punându-se pe specificitatea textelor din aceste perioade, pe familiarizarea studentului cu cele mai importante direcţii şi tendinţe, genuri şi specii literare, elemente de metrică şi strofică, precum și pe formarea competenţelor de a integra un fenomen literar sau o operă concretă în contextul istoric şi cultural prin conexiuni interdisciplinare (istorie, politică, filosofie, arte etc.), pe lărgirea şi completarea cunoştinţelor de teorie literară. 

Cursul Introducere în traductologie este destinat studenților anului I Licență, specialitatea Traducere și Interpretare și presupune familiarizarea cu aspecte din teoria și practica traducerii și interpretării.  
 

Cursul Traducerea consecutivă din limba engleză în limba română/rusă a discursului economic este destinat studenților anului II, ciclul I Licență. Este un curs aplicativ, practic care are ca scop formarea competenţelor și abilităților de interpretare consecutivă în baza discursurilor din domeniul economic. 

Disciplina Introducere în traductologie este o primă treaptă în familiarizarea studenților din anul I, ciclul licență, specialitatea Traducere și Interpretare cu aspecte din teoria și practica traducerii și interpretării.  

Cursul presupune iniţierea în aspectele-cheie ale teoriei traducerii: definiții și obiective ale traducerii, scopul studiilor de traductologie, traducerea ca proces și produs, tipuri de traducere și interpretare, fenomenul (in)traductibilității; echivalența în traducere, unitatea de traducere, strategii, metode, procedee şi tehnici aplicate în procesul traducerii/interpretării; rolul traducătorului/interpretului; lexicografia traducerii; specificul traducerii diferitelor tipuri de texte şi discursuri etc.

Seminarul prevede exerciții practice de traducere cu aplicarea cunoștințelor teoretice dobândite la curs.

Obiectivele cursului și seminarului vizează:

      • dobândirea cunoștințelor generale despre aspectele teoretice discutate la curs;
      • aplicarea în practica traducerii a subiectelor teoretice;
      • formarea și dezvoltarea spiritului critic referitor la unele subiecte teoretice discutate la curs și seminar.

Fonetica limbii engleze (Semestrul I, Licenta)

Cursul de Tehnologii Informaționale de Comunicare are statutul de curs general și este destinat studenților anului I de la facultatea de Litere și facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială. Ciclul de lecții este axat pe aspecte teoretice şi practice importante ale disciplinei, divizate în șase compartimente: sisteme de operare, procesoare de text, prezentări electronice, servicii internet, platforme e-learning, soluții soft pentru domeniul de activitate.

Мировая литература второй половины XIX века является одной из базовых дисциплин филологического цикла, обеспечивающей профессиональную подготовку студентов II курса бакалавриата в области гуманитарных наук.

Цель курса – ознакомить студентов с литературным наследием второй половины XIX века.

Аудитория должна получить историко-литературное и теоретико-литературное представление о своеобразии и многообразии литературного процесса второй половины XIX века.  В лекционном курсе последовательно рассматриваются различные литературные направления эпохи в их эстетическом, идеологическом,  философском и культурологическом аспектах. Сформировавшаяся идеология и эстетика Реализма в его развитии вплоть до художественных вершин литературы последней четверти XIX века, соседствует и конкурирует с формирующимися эстетическими мирами натурализма, эстетизма, неоромантизма и символизма, - вся сложность и пестрота литературного процесса эпохи демонстрируется студентам при помощи художественных примеров из литературного наследия их выдающихся представителей.

Изучаемые произведения призваны продемонстрировать многообразие эстетических и идеологических устремлений эпохи, связать ее искания с культурологическими и этическими запросами современности.

Cursul de lexicologie a limbii engleze  conține 15 prelegeri şi 7 seminare având drept scop de a familiariza studenţii cu noţiunile de bază a cuvântului, frazeologismelor, sensul lexemelor, modificarea semantică şi importanţa factorului social lingvistic în evoluţia vocabularului limbi engleze în cadrul modulului Lexicologia şi stilistica limbii engleze. 

Cursul de stilistica limbii engleze conține 15 prelegeri  şi 3 seminare având drept scop de a familiariza studenţii cu noţiunile de bază a mijloacelor expresive şi procedeelor stilistice,  diferite tipuri şi clasificări ale acestora, funcțiile semantice şi sintactice ale procedeelor stilistice fonologice, gramaticale şi lexicale ale limbii engleze în cadrul modulului Lexicologia şi stilistica limbii engleze. 

Постмодернизм - одна из заключительных дисциплин филологического цикла, обеспечивающая профессиональную подготовку студентов III курса I цикла бакалавариата.

Цель курса - изучение литературы второй половины XX века, начиная с кризиса литературных форм и жанров классического модернизма, и первой четверти XXI века, опираясь на полученные знания истории литературы предшествующих эпох.

Курс предполагает также освоение широкого культурологического материала, краткое знакомство с  философией и искусством рубежа XX - XXI веков, в особенности искусства театра и кино, которые являются синкретичными и включают в себя искусство литературы как базисную составляющую.

Целью курса является формирование навыков, позволяющих в дальнейшей профессиональной практике самостоятельно осваивать и анализировать явления современного литературного процесса.