Limbile de lucru reprezintă un element esențial pentru orice traducător profesionist. Textele literare sunt cele mai interesante pentru traducere dintr-o limbă străină în limbă română/rusă. Cursul de față va ajuta în obținerea cunoștințelor de bază și esențiale pentru efectuarea unei traduceri bune. Pentru traduceri literare, traducătorul trebuie să fie nu numai un lingvist bun, dar și un poet/scriitor înnăscut. Vă învit să participați la crearea unei lumi poetice - fermecătoare!

Cursul se adresează stud an I, dar, la dorinta, si celor in cautare de reimprospatare a cunostintelor. continut de originalitate sporit, prin urmare, materialul poate fi mai greu asimilabil. Este cursul prezent pe lista celor optionale. 

Cursul optional este propus ca parte componentă a cadrelor didactice pentru masteranzii ciclul ll

Dreptul administrativ constituie acea ramura de drept, absolut necesară și indispensabil utilă în crearea și realizarea sarcilor, în vederea determinării unor abilități ale cunoașterii domeniului dreptului public. În cadrul cursului vor fi expuse o varietate larga de teme care v-or cuprinde elemente ale dreptului public cu extindere si asupra altor ramuri.

 Cursul pentru programul de master Anul II - Didactica Universitară. Cursul are menirea de a prezenta evoluţia didacticii universitare. didactica universitară cercetează educaţia universitară: ce a fost, ce este şi ce ar trebui să fie; ce relaţii se instituie între cunoaştere, valorizare şi acţiune la nivelul învăţământului superior, spre ce tinde curriculum-ul universitar în contextul extensiei şi schimbărilor actuale în multiple planuri: de cunoaştere, acţiune, social, economic, cultural, de civilizaţie. Ca disciplină de invăţămint are ca obiectiv principal formarea la studenţii specialităţii de psihologie a unei imagini clare, dar totodată, globale panoramice asupra procesului, evoluţiei şi constituirii didacticii universitare din perspectivă psihopedagogică; înţelegerea conceptului de universitate, a aspectelor istorice, a caracteristicilor actorilor sistemului universitar, a metodologiei de predare-învăţare în universitate, a tipurilor şi formelor de prelegere universitară, a obiectivelor, funcţiilor şi a structurii seminarului universitar, a lucrului individual ca formă de autoinstruire a studenţilor ş.a.

Lectura cărților bune are mai multe motivații. Citim pentru că vrem să cunoaștem mai bine oamenii și lumea din jur, pentru că vrem să ne înțelegem mai bine pe noi înșine și pentru că avem nevoie de cunoștințe sau experiențe pe care viața obișnuită nu ni le poate oferi. Dar adevărata motivație a lecturii o constituie nevoia unei plăceri intelectuale dificile, căutarea și interpretarea unor sensuri sau adevăruri autentice și valoroase.

Dreptul la egalitate este un drept fundamental, asigurat de mai multe acte normative printre care: Constituția RM (art.16), Convenția Europeană a Drepturilor Omului (art. 14 și Protocolul nr.12) și Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității. În același timp, ne confruntăm cu fenomenul discriminării în societate. Discriminarea presupune aplicarea unui tratament diferit faţă de două sau mai multe persoane aflate în situaţii identice sau dimpotrivă, tratarea identică a unor persoane aflate în situaţii diferite, atît timp cît un asemenea tratament nu are nicio justificare obiectivă.

 Cursul este destinat specialiștilor din sfera juridică în scopul consolidării percepției fenomenului de discriminare și imporatanța dreptului la egalitate într-un stat de drept.

Cursul respectiv este destinat personalului medical din domeniul de transplant de țesuturi și celule umane.

Cursul dat e destinat medicilor ce doresc sa activeze in domeniul prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana

Studierea acestui curs va contribui la formarea complexă și specializată a juristului prin cunoaşterea legislației și practicii judiciare în domeniul protecției mediului, folosirii resurselor naturale și folosirea terenurilor în Republica Moldova, funcționarea sistemului instituțional în domeniile vizate, funcționarea sistemului de folosirea resurselor naturale în baza sistemului de permise, autorizări, raportări și control a activității economice ce are impact asupra mediului.

Cursul Legislație Transplant  este distinat medicilor și personalul medical mediu și inferior care desfoașoară activități ân domeniul transplantului.

Cursul respectiv are ca scop familiarizarea specialiștelor din domeniul transplantului cu aspectele legislației naționale și internaționale.

La cursul dat cursantii vor invata care este importanta unei alimentatii sanatoase si cum alimentatia ne ajuta sa fim energici, binedispusi , sanatosi. 

Cursul de perfecționare tematică „Coordonarea și monitorizarea activităților de reproducere asistată medical ” este destinat lucrătorilor medicali care desfășoară activități specifice transplantului de țesuturi și celule reproductive și activează în instituții medicale, centre specializate în tratarea pacienților cu probleme de fertilitate.  Cursul are o orientare practică, aplicativă și este orientat spre ridicarea calificării profesionale a medicilor din domeniu reproducerii umane asistate medical.

 

Literatura română este literatura scrisă de autori români. În același timp, termenul se referă la întreaga literatură scrisă în limba română.

Cel mai vechi document păstrat scris în limba română este o epistolă datată în 1521, trimisă de Neacșu de la Câmpulung judelui de la Brașov, Hans Benkner.

Cultura Română a fost puternic influențată de creștinism de la începuturile sale, chiar Sfântul Apostol Andrei, Cel dintâi chemat fiind propovăduitor al Sfintei Scripturi în aceste locuri. Cu toate acestea, primele scrieri religioase apar din Biserica Ortodoxă, aduse în țară de către slavi. De aceea, cele mai devreme efectuate traduceri ale cărților în limba română au fost textele religioase ale Bisericii Slavone ale secolului al XV-lea. Psaltirea Scheiană, Psaltirea Voronețeană, Psaltirea Hurmuzaki și Codicele Voronețean sunt texte rotacizante, a căror traducere a fost alcătuită în partea sud-vestică a țării, iar copiile au fost efectuate în Moldova.

Vom studia cele mai celebre opera literare la acest curs!

Disciplina Organele de ocrotire a normelor de drept are ca obiect de studiu totalitatea normelor juridice din diferite ramuri ale dreptului precum și normele de drept ce nu țin de o anumită ramură de drept și care reglementează organizarea, structura și direcțiile principale de activitate a organelor de stat.

Disciplina Genetica și bazele ameliorării reprezintă un curs normativ, destinat studenților anului ll de studii. Ea cuprinde genetica clasică și elemente de genetica moleculara. În cadrul cursului sunt reflectate particularitățile ameliorării plantelor, animalelor și microorganismelor. 

Practica judiciară în cauzele penale

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI,

SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE

 

 

 

 

CURRICULUM

Pedagogie - psihologie

 

 

Ciclul II,

Program de master

 

 

 

 

 

 

 

 

Titularul activităților de curs/seminar:

Galac Larisa                           

Masterandă Psihologia Cinică

 

 

 

 

 

CHIŞINĂU 2020

I PRELIMINARII și concepţia curriculum-ului dat;:

 I. Pedagogie - psihologie este o disciplină opțională, la libera alegere, componentă  a Modulului Psihopedagogic desfășurat la treapta de masterat. Disciplina  Pedagogie - psihologie  asigură formarea unui set de competențe profesionale, necesare pentru profesare în învățământul general, învățământul secundar profesional și centre de excelență,  profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterţiar, învățământul superior etc.

    II.  În conformitate cu articolul 132, p. 1(4) al Codului Educației ”Pentru ocuparea funcţiilor didactice, absolvenţii programelor de studii superioare nepedagogice vor urma obligatoriu modulul psihopedagogic corespunzător unui număr de 60 de credite de studii transferabile.” Formarea psihopedagogică contribuie la dezvoltarea personalului didactic și are drept scop: orientarea formării profesionale a personalului didactic în corespundere cu cerințele pieții muncii; motivarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea propriei cariere profesionale; dezvoltarea unui învățământ centrat pe elev/student și orientat spre formare de competențe; crearea unui mediu transparent și benefic de învățare și comunicare didactică etc.

II ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Codul disciplinei

din planul de studii

Denumirea disciplinei

Responsabil de disciplină

Semestrul

Total ore

Evaluare

Nr. de

credite

Total

    inclusiv

C

S

L

LI

 

Pedagogie - psihologie 

Galac Larisa, masterandă

II

35

10

20

 

15

E

7

 

Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor

Nr. d/o

Unităţi de conţinut

Ore

Curs

Seminar

Lucrul individual

1

Didactica- ramura fundamentală a științelor educației

3

6

15

2

Obiectul de studiu al didacticii

3

6

30

3

Funcţiile didacticii

2

4

30

4

Subramurile didacticii

2

4

25

 

III COMPETENŢE COMPETENŢE PROFESIONALE ȘI FINALITĂȚI DE STUDIU

   Disciplina Pedagogie - psihologie  permite masteranzilor să dezvolte următoarele competenţe:

 1. - abordarea comprehensivă, integratoare şi globală a problematicii procesului de instruire şi educaţie, respectiv, a componentelor acestuia;
 2. - centrarea pe învăţare, în relaţie structurală şi funcţională cu predarea şi evaluarea;
 3. - reproiectarea, în consens cu teoria curriculum-ului, a raporturilor existente între elev – profesor – materia de studiat şi efectele formative ale educaţiei;
 4. - reevaluarea şi selectarea conţinutului învăţământului atât în sensul deschiderii lui spre “noile educaţii”, cât şi a selectării sale după valoarea formativă;
 5. - proiectarea conţinutului învăţământului prin raportarea la toate tipurile de curriculum specifice unui învăţământ eficient: curriculum comun – curriculum diferenţiat; curriculum obligatoriu – curriculum la decizia şcolii; curriculum formal – curriculum informal etc.;

Finalitățile de studiu ale disciplinei Pedagogie - psihologie  sunt următoarele:

 - să definească didactica generală ca teorie generală a procesului de învăţământ, folosinduse, în acest scop, inclusiv de etimologia şi evoluţia semanticii conceptului de “didactică”;

- să definească Proces de Învățământ;

- să determine esenţa cadrului de realizare a instruirii în PÎ;  poziţia şi funcţia procesului de învăţămînt în cadrul instituţiei universitare;

 - să definească conceptul de: legi pedagogice, principii pedagogice, norme pedagogice-normativitate pedagogică-regula pedagogică; principiu didactic normativitate didactică;

- să definească conceptele de metodologie didactică, metodă, procedeu didactic, mijloc de învăţământ, strategie didactică - să prezinte funcţiile metodelor şi mijloacelor didactice ;

 - să prezinte principalele modalităţi de organizare a activităţilor didactice;

 -să identifice trăsăturile specifice ale sistemului de organizare a învăţămîntului pe facultăți şi studenți;

- să definească cursul și seminarul ca formă principală de organizare a procesului de învăţămînt;

 - să stabilească locul proiectării didactice în ansamblul activităţii profesorului; - să clasifice conceptele cu care se operează în domeniul proiectării didactice.

IV. OBIECTIVE DE REFERINŢA ŞI CONŢINUTURI

Subiectul 1. DIDACTICA - RAMURĂ FUNDAMENTALĂ A ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI

Obiective

Unităţi de conţinuturi

Studentul va fi capabil:

-  sădefinească conceptul de didactică;

-     să determine funcţiile și principiile;

-     să identifice trăsăturile principale şi elementele ale didacticii universitare;

-     să argumenteze rolul şi necesitatea studierei didacticii.

-     să stabilească interconexiunea dintre didactica universitară şi sistemul ştiinţelor educaţiei

 

 • Conceptul de didactică.
 • Sistemele didactice din lume
 • Funcţiile și principiile didacticii.
 • Didactica universitară, componentă a sistemului  ştiinţelor educaţiei

 

Termeni-cheie: didactică; teoria instruirii; învăţământ; instruire; modele ale instruirii; didactici speciale; didactica adulţilor; autoinstruirea.

 

Subiectul 2. Obiectul de studiu al didacticii

Obiective

Unităţi de conţinutri

Studentul va fi capabil:  să analizeze: scopurile şi conţinutul instrucţiei, procesul de învăţământ şi principiile acestuia;

-          să facă cunoscute: metodele şi mijloacele de învăţământ, organizarea învăţământului, planificarea muncii didactice, personalitatea profesorului

 

 • Procesul de învățământ
 • Principiile didactice și regulile instruirii.
 •  Dinamica procesului de învățământ

Termeni-cheie: scopuri, principii, proces de învățământ, metode, mijloace

 

Subiectul 3. Funcţiile didacticii

Obiective

Unităţi de conţinutri

Studentul va fi capabil:

-          Să identifice și să numească dimensiunile/ caracteristicile didacticii

-          Să determine funcțiile didacticii

-          Să descrie aceste funcții și să dea exemple de situații unde se găsesc acestea.

 

 • Dimensiuni/ caracteristici ale didacticii: explicativă, normativă, reflexivă (axiologică)
 • Funcţii pedagogice: funcţii care intervin la nivel epistemologic (prin teoria care stă la baza didacticii generale) şi praxiologic (prin teoria aplicată în cadrul metodicii diferitelor discipline de învăţământ/ didactici aplicate).

Termeni-cheie: dimensiuni/caracteristici, nivel, funcții

 

 

Subiectul 4. Subramurile didacticii

Obiective

Unităţi de conţinutri

Studentul va fi capabil:

-          să descrie relația dintre didactica generală și didacticile speciale

-          să delimiteze didactica general de didactica specială

-          să evidenţieze subramurile didacticii, să descrie particularităţile acestora

 

 • Relaţia dintre didactica generală şi didacticile speciale
  • Autoinstruirea;
  • Didactica adulţilor;
  • Didactica universitară.

 

Termeni-cheie: didactici speciale, autoinstruire, didactica adulților, didactica universitară

 

 

V:    LUCRUL INDIVIDUAL

Nr.

Produsul preconizat

Strategii de realizare

Criterii de evaluare

Termen de realizare

1

Studiu de caz I: Profilul psihologic și social  al unui profesor/ cadru didactic

(Volum 5 pagini)

 • Întocmirea unui plan pe puncte
 • Alegerea competențelor, calităților
 • Realizarea profilului psihologic și social şi elaborarea concluziilor.
 • Analiza critică a compartimentelor;
 • Profunzimea analizei;
 • Argumentarea competențelor și calităților
 • Analiza critică a surselor bibliografice.
 

Săptămâna 3 a semestrului

 

VI.         SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE

Curriculumul la Didactica generală orientează proiectarea, organizarea şi desfăşurarea demersului educaţional în contextul unui învățământ axat pe competențe. O astfel de abordare prevede proiectarea demersului didactic prin aplicarea unor activități complexe ce includ sarcini didactice și metode interactive corespunzătoare componentelor competenței care asigură o instruire dinamică, formativă, motivantă, reflexivă cu deschidere spre noi oportunități de învățare continuă.

În acest context este relevantă proiectarea prioritară a cursurilor mixte care presupun împlicarea masteranzilor în procese de dezbateri desfășurate în cadrul prelegerilor, stimulând astfel interesul și preocuparea lor față de anumite aspecte ale domeniului profesional. Acest aspect se consolidează prin aplicarea suporturilor ilustrative și interactive de curs și anume: prezentare ppt, note şi diagrame cadru pe care masteranzii le completează în timpul cursului, solicitarea masteranzilor de a rezuma conținutul cursului la finalul acestuia etc.

În ceea ce privește seminarul universitar, acesta trebuie proiectat astfel, încât să contribuie la aprofundarea și sistematizarea cunoştinţelor,   la formarea abilităților și atitudinilor integrative. Acest imperativ poate fi realizat prin adaptarea tehnicilor interactive care presupun schimb liber de opinii, colaborare, deschidere spre aplicabilitatea practică a cunoştinţelor teoretice, tehnici care  ar antrena masteranzii într-un proces de învăţare activă.

 

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

 1. Bîrnaz, N., Dandara, O., Goraș-Postică, V.Cadrul de referinţă al curriculumului universitar. Coord. GUȚU, V. Chișinău: CEP USM, 2015. 128 p. 
 2. Cadrul de referință al curriculumului național, ordinul MECC nr. 432 din 29 mai 2017.
 3. Curriculum național: Învățământul primar/ MECC al RM,Chișinău: Lyceum, 2018. 212 p.
 4. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar, MECC al RM, Chișinău: Lyceum, 2018. 272p. ISBN 978-9985-3263-8-4.
 5. GROSU, E. CALLO, T. Educaţia centrată pe elev, Ghid metodologic, Chişinău, 2010
 6. Didactica, manual pentru şcolile normale, EDP, R.A., 1997

CURS - Bugaci Alina

Curs pentru angajații Sistemului Penitenciar.

Beneficiari - ofțeri SRS, SRU, SSRG.

Pentru masteranzii care vor activa în calitate de cadre penitenciare

 

 Cursul de faţă vine să ajute familia, să ofere formabililor noi cunoştinţe şi abilităţi, să susţină dezvoltarea competenţelor de autoeducaţie și autoactualizare în formarea copiilor şi adolescenţilor.

În cadrul cursului se propune:

 • analiza esenţializată şi accesibilă a factorilor, a acţiunilor şi a influenţelor educative familiale;
 • precizările conceptuale privind funcţiile familiei, educaţiei familiale şi jocului;
 • tabloul psihocomportamental şi caracteristica succintă şi explicită a etapelor de vârstă a copiilor etc;

Curs - privesc și învăț

Curs pentru cadrele penitenciare antrenate în activitatea educativ - psihologică cu deținuții

Exersarea platformei in calitatede profesor

Disciplina Limba germană „B” are drept scop studierea limbii germane în contextul relațiilor internaționale, punând în practică metode şi tehnici precum şi principii ale cursului practic elaborate în baza Cadrului European Comun de Referințe pentru Limbi și a Planului de Învățământ.

Acest curs vă ajută sa înțălegeți mai bine procese psihologice legate cu afectivitate și procesele ei reglatorii

Afectivitatea este o componentă fundamentală a psihicului uman, la fel de prezentă în comportamentul și activitatea noastră cotidiană ca și cogniția. Nu întâmplător, analiza psihologică s-a învârtit întotdeauna în jurul relației rațiune-emoție, cu exagerările cunoscute – în direcția supraestimării rațiunii și subestimării afectivității sau în direcția supraestimării rolului trăirilor emoționale și subestimării rolului rațiunii.

Acest curs este dedicat masteranzilor, de la specialitatea Psihologia muncii și organizațională.

Cursul este pentru toți cei care doresc să cunoască ceva mai mult decât cunosc  :)

Formarea competentelor de evaluare a stresului organizațional și intervenții pentru diminuare/prevenire

Cursul de Design Thinking este destinat persoanelor, care doresc să asimileze metode inovative de soluționare de probleme, utilizînd modelul gândirii prin design. Acest curs contribuie la dezvoltarea creativității și la sporirea capacităților inovative, atît la nivel personal, cît și la nivel profesional. Acest curs ofera posibilitatea insusirii unor metode noi de solutionare de probleme, creare de produse si afaceri prin utilizarea principiilor de Design Thinking.

Bazele legislației studiază constantele fenomenului juridic în universalitatea lor, iar în sens restrâns are ca obiect de studiu constantele fenomenului juridic într-o anumită societate dată. Cursul este destinat studenților înmatriculați la specialitățile nonprofil.

- Aceste curs este destinat persoanelor care doresc să studieze engleza de la zero.

- Este nevoie de cunoștințe minime anterioare.

- Durata cursului - 8 săptămâini.

- Rechizite necesare: internet, caiet, pix.

Cursul pentru invatarea platformei moodle. Este destinat tuturor studenților. Tematica cursului se bazează pe psihologia emoțiilor și a proceselor afective. Mult spor!

Managementul mediului este un răspuns a comunității științifice la criza de mediu. Actualmente omenirea se confruntă cu două mari probleme antagoniste - creșterea economică şi poluarea mediului.